İdare Hukuku Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

İdare hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisinde 1982 Anayasası sonrası özel hukuk kişileri ile işletilmesi amacıyla sözleşme yapılması mümkün değildir?
Kabahatler Kanunu’na göre verilen idari para cezalarının yargısal denetimi aşağıdakilerden hangisinde yapılır?
İl ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerlerde ve belediye sınırları içinde olmakla birlikte polis teşkilatı kurulmamış yerlerde görevli genel idari kolluk personeli aşağıdakilerden hangisidir?
Bir kamu hizmetinin o hizmetten sorumlu kamu idaresinin kurduğu bir kamu tüzel kişisi tarafından işletilmesi usulüne ne ad verilir?
İmtiyaz sözleşmesi yapılmasından önce aşağıdakilerden hangisinin görüşünün alınması gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi modern anlayış gereğince kamu düzeninin unsurlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni kavramının geleneksel unsurlarından biridir?
Memurlara verilebilecek disiplin cezaları en ağırdan en hafife aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren hallerden biri değildir?
Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslere kamu yararının gerekli kıldığı hallerde el konulmasına ilişkin mal edinme usulü aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu tüzel kişilerine ait kamu yararına tahsis edilmemiş mallara ne ad verilir?
İdare bir taşınmazı satın alma usulü ile elde edemezse taşınmazın bedelinin tespiti ve bu bedelin ödenmesi üzerine kendisi adına tescili için aşağıdakilerden hangisine başvurur?
Aşağıdaki hallerden hangisinde idarenin hem kusurlu hem de kusursuz sorumluluğu tamamen ortadan kalkar?
Bir yıl süren köprü inşaatı nedeniyle trafiğe kapatılan cadde üzerinde bulunan lokantanın sahibi müşteri kaybından dolayı uğradığı zararın tazmini için açacağı davada hangi hukuki esasa dayanabilir?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğunu azaltan veya kaldıran hallerden biri değildir?
Gazetecinin fotoğraf makinesinin polis tarafından elinden alınıp kırılması halinde idarenin sorumluluğu hangi hukuki esasa dayanmaktadır?
sorumluluğu 19. İdari eylemlerden doğan zararların tazmini için zarara uğrayan kişinin dava açmadan önce idareye başvurarak uğradığı zararın karşılanmasını istemesi zorunluluğuna ne ad verilir?
İdarenin idari işlemlerinden doğan zararların tazmini için açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın