İdare Hukuku Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Kamunun refahı ve selameti açısından her türlü önlemi alabilen, bu amaçla kişilerin hak ve özgürlüklerine alabildiğine müdahale edebilen, onlara külfetler yükleyebilen ve bunları yaparken idaresi hukuka bağlı olmayan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kanuni idare ilkesinin istisnalarından biridir?
İdare hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Anayasaya göre yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliği ilkesi gereğince merkeze danışmadan merkezi idare adına karar alma yetkisine sahiptir?
TRT Genel Müdürlüğü aşağıdakilerden hangisinin ilgili kuruluşudur?
Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin illerde taşra teşkilatı yoktur?
Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerden biri değildir?
Devlet Denetleme Kurulu başkanını atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarına ne ad verilir?
İdari makamın başka bir idari makamın yetkili olduğu konuda veya yerde işlem yapması ile ortaya çıkan hukuka aykırılık hali aşağıdakilerden hangisidir?
Kabahatler Kanunu’na göre verilen idari para cezalarının yargısal denetimi aşağıdakilerden hangisinde yapılır?
Cebir yetkisinin sınırları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İdari kararın alınmasından önce ilgili kişinin itiraz veya görüşlerinin alınması usulü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi idari işlemlerin geriye yürümezliği kuralının istisnalarından biri değildir?
Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisi yargısal denetime tabi değildir?
Aşağıdakilerden hangisinde 1982 Anayasası sonrası özel hukuk kişileri ile işletilmesi amacıyla sözleşme yapılması mümkün değildir?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel hukuk sözleşmelerindendir?
Kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak kaydıyla çıkarılan yazılı hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenebilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın