İdare Hukuku Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Vesayet makamları kural olarak aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamazlar?
Devlet Denetleme Kurulu başkanını aşağıdakilerden hangisi atar?
Bir idari makamın yetkilerini kullanması gerektiği amaç dışında başka bir amaçla kullanmasına ne ad verilir?
Bakanlar Kurulunun yasama organından veya anayasadan doğrudan doğruya aldığı sınırlı bir yetkiye dayanarak yaptığı, daha sonra yasama organının denetimine tabi olan ve normlar hiyerarşisinde kanun düzeyinde yer alan düzenleyici işleme ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özel hukuk kişisi tarafından işletilmesini sağlayan tek taraflı görevlendirme usullerinden biridir?
İmtiyaz sözleşmesi yapılmasından önce aşağıdakilerden hangisinin görüşünün alınması gerekir?
Bir kamu tüzel kişisi tarafından üstlenilen ve doğrudan doğruya onun tarafından veya onun görevlendirmesi ve denetimi altında bir özel kişi tarafından yürütülen kamu yararı amacına yönelik faaliyetlere ne ad verilir?
İl ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerlerde ve belediye sınırları içinde olmakla birlikte polis teşkilatı kurulmamış yerlerde görevli genel idari kolluk personeli aşağıdakilerden hangisidir?
Kalkınma planlarında yer alan ve özel meslek bilgisine ihtiyaç duyulan geçici işlerde sözleşmeli personel çalıştırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
Aylıktan kesme cezası vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Kamu tüzel kişilerinin mülkiyetindeki kamu yararına tahsis edilmiş olan mallara ne ad verilir?
Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslere kamu yararının gerekli kıldığı hallerde el konulmasına ilişkin mal edinme usulü aşağıdakilerden hangisidir?
Memurluktan çekilmiş sayılanların tekrar devlet memuru olabilmeleri için ne kadar süre geçmiş olması gerekir?
Cephaneliğin bilinmeyen nedenle infilak etmesi nedeniyle yaralanan cephanelik görevlisinin zararı aşağıdaki sorumluluk esaslarından hangisine göre tazmin edilir?
İdarenin kamu görevlisinin kusuru nedeniyle ödediği tazminatı karşılaması için başvuracağı yol aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından doğan sorumluluk için aranmaz?
İdarenin idari işlemlerinden doğan zararların tazmini için açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?
Önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan, idarenin faaliyetleri içinde bulunan olaylara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğunu azaltan veya kaldıran hallerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın