İdare Hukuku Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin yararlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici denetleyici kamu kurumlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi bireysel İdarî işlemlerden biri değildir?
Özel hukuk kişisinin kamu idaresine ödeyeceği belirli bir ücret karşılığında, bir kamu hizmetini kendi kâr ve zararına işletmesi konusunda bir özel hukuk kişisi ile bir kamu idaresi arasında yapılan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu hizmetlerinde laiklik ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin unsurudur?
Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik anlayışın kabul ettiği kamu düzeni unsurlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin özel hukuk kişilerince işletilmesini sağlayan yeni usullerden biridir?
Olağanüstü hâl ilanına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamındadır?
Doğal nitelikleri veya örf ve adet veya tahsis edilmek suretiyle kamunun doğrudan kullanmasına ya da yararlanmasına açık olan mallara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren hallerden biri değildir?
Kamulaştırmalarda malikin geri alma hakkını hakkın doğmasından itibaren ne kadar süre içinde kullanması gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarından biri değildir?
Kamulaştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İdarenin iradesi dışında meydana gelen, önceden öngörülmesi mümkün olmayan ve karşı konulamayacak ağırlıktaki olaylara ne ad verilir?
Beklenmeyen hâl idarenin hangi sorumluğunu ortadan kaldırır?
Kamu görevlisinin mahkeme kararlarını uygulamaması nedeniyle uğranılan zararların tazmini için dava, hangi yargı düzeninde ve kime karşı açılır?
Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluğun doğması için aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
İdari işlemden kaynaklanan zararların tazmini için önce iptal davası açılması yolunun seçilmesi halinde tam yargı davası hangi süre içinde açılmalıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın