İdare Hukuku Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Bir idari işlemin yapılabilmesi için muhatabının rızasına ihtiyaç duyulmaması idari işlemlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanır?
Merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlamaya yönelik hukuki araç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin gereklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi maddi anlamda yargı fonksiyonuna benzeyen idari işlemlerden biridir?
İl genel meclisinin başkanını belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin başkent teşkilatı içinde yer almaz?
Görev süreleri hükümetin görev süresiyle sınırlı olan kamu görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinin kanunla kurulma zorunluluğu yoktur?
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun yetkileri arasında yer almaz?
İdari işlemin idarenin yapacağı işlemle geçmişe etkili olarak kaldırılmasına ne ad verilir?
İdarenin yargı organının yetkili olduğu bir konuda işlem yapması halinde ortaya çıkan hukuka aykırılık hali aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel hukuk işlemlerinden biridir?
Ortak kararnameler, açıklanan iradenin sayısı ve iradenin açıklanmasında izlenen usûl esas alınarak yapılan sınıflandırmaya göre ne tür İdarî işlemlerdir?
Aşağıdakilerden hangisi idari işlemlerin idarenin iradesi dışında sona erme sebeplerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın incelemesine tabi tutulmuş düzenleyici idari işlemlerden biridir?
Devlet veya bir kamu tüzel kişisinin özel hukuk kişilerinden borç para alması konusunda yaptığı sözleşmelere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi işlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi kurumlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin adsız düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın