İdare Hukuku Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlamaya yönelik hukuki araç aşağıdakilerden hangisidir?
Mahalli idare birlikleri aşağıdakilerden hangisinin izni ile kurulur?
Bakanlar kurulunun çıkardığı yönetmelikle vergi koyması halinde ortaya çıkan yetkisizlik haline ne ad verilir?
Aşağıdaki yönetmeliklerden hangisi Resmi Gazete'de yayımlanmaz?
Kamu hizmetlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
İdari kolluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Temel hak ve hürriyetleri sınırlandıran kolluk tedbirlerinin, bu tedbirle ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli ve gerekli olması ve amaç ile sınırlama arasında oran aranması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özel hukuk kişisine tek yanlı görevlendirme ile gördürülme usullerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare kolluğu makamlarından biri değildir?
İstifasını yazılı olarak veren memur yerine atanan kimseyi en çok ne kadar süre beklemelidir?
Aşağıdakilerden hangisi memur olma genel koşullarından biri değildir?
Memur kendisine verilen uyarma cezasının özlük dosyasından silinmesini cezanın uygulanmasından kaç yıl geçtikten sonra isteyebilir?
Memurluktan çıkarma cezasını aşağıdakilerden hangisi verir?
Özel mülkiyette bulunan taşınır malların mülkiyetinin idareye cebri geçişini öngören istisnai ve olağanüstü hallere mahsus usul aşağıdakilerden hangisidir?
Ölümlü kazaların önüne geçmek için karayolunun ağır vasıtalarca kullanımının yasaklanması üzerine yol kenarında daha çok ağır vasıta şoförlerinin konakladığı moteli işleten işletmecinin bu karar üzerine uğradığı zararın hangi hukuki esasa göre tazmini gerekir?
Cephaneliğin bilinmeyen nedenle infilak etmesi nedeniyle yaralanan cephanelik görevlisinin zararı aşağıdaki sorumluluk esaslarından hangisine göre tazmin edilir?
İdari eylemden zarar gören kişinin dava açmadan önce idareye başvurarak zararının tazmin edilmesini isteyip, bu istemin kısmen veya tamamen reddi üzerine dava açabilmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisinde idari sorumluluk söz konusudur?
İdari eylemden kaynaklanan zararların tazmini için idareye yapılan başvurunun reddi üzerine, ret işleminin tebliğini izleyen günden itibaren hangi süre içinde tam yargı davası açılabilir?
Aşağıdakilerden hangisinde idarenin hem kusurlu hem de kusursuz sorumluluğu tamamen ortadan kalkar?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın