İdare Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Yargı yetkisi Türk Milleti adına aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Askeri Şura’nın üyelerinden biri değildir?
Anayasa’nın 37. maddesinde yer alan “Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemelerden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.” şeklinde ifade edilen hukuk devleti ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Milli güvenliğin sağlanmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
Kolluk yetkilerinin kamu düzeni amacı dışında kişisel amaç için kullanılması hâlinde ortaya çıkan hukuka aykırılık hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Hayatın olağan akışını bozacak her türlü düzensizlik ve kamu huzurunu bozucu karışıklıkların olmaması, toplumsal huzur, sükûnet ve barışın hüküm sürmesini kapsayan kamu düzeni unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk personelinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Kolluk Gözetim Komisyonunda yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan hizmet sınıflarından biri değildir?
Hakkında disiplin soruşturması yürütülen bir memura en çok ne kadar süre görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanabilir?
Aşağıdakilerden hangisi istisnai memuriyetlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi memurların derece yükselmesinin şartlarından biri değildir?
Kaldırımlarda büfe işleten kişinin kamusal maldan yararlanma usulü aşağıdakilerden hangisidir?
Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde kamulaştırma bedelini tespite aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Devletin olağanüstü hallerde taşınır mal edinme usulü aşağıdakilerden hangisidir?
Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olmayan ve niteliği gereği mülkiyete konu olamayan mallar aşağıdakilerden hangisidir?
Baraj inşaatı sebebiyle şelalenin kuruması sonucunda tesise gelen turist sayısı azalan işletme sahibi, uğradığı zararın tazminini aşağıdaki sorumluluk hallerinden hangisine göre talep edebilir?
İdare hukukundan kaynaklanan zararlar hangi dava ile talep edilebilir?
İdarenin faaliyetleri içinde ve sırasında meydana gelen, öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan olaylara ne ad verilir?
Hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bir bozukluğu, aksaklığı ve eksikliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın