İdare Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yasama organının görev ve yetkilerinden biri değildir?
I. Danıştay
II. Sayıştay
III. Yüksek Askeri Şura

Yukarıdaki merkezi idarenin yardımcı kuruluşlarından hangileri aynı zamanda 1982 Anayasasında yüksek mahkeme olarak düzenlenmiştir?
Yapılan başvurunun idare tarafından kaç gün içinde cevaplanmaması halinde istemin zımnen reddedildiği kabul edilir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin özel hukuk kişilerine sözleşme ile gördürülmesi usullerinden biri değildir?
Kolluk yetkilerinin kamu düzeni amacı dışında kişisel amaç için kullanılması hâlinde ortaya çıkan hukuka aykırılık hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Kanunların suç olarak nitelediği eylemlerin işlenmesinden sonra, suç faillerini ve delilleri araştırıp bulmak ve adli makamlara teslim etmek şeklinde yürütülen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Hayatın olağan akışını bozacak her türlü düzensizlik ve kamu huzurunu bozucu karışıklıkların olmaması, toplumsal huzur, sükûnet ve barışın hüküm sürmesini kapsayan kamu düzeni unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Siyasi kolluk faaliyetini yürüten Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olma şartlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı kararı ile atanan kamu görevlilerinden biridir?
Disiplin cezası verme yetkisi, disiplin suçunun işlendiği tarihten itibaren en çok kaç yıl içinde kullanılmazsa zamanaşımına uğrar?
Kamulaştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İdarenin sahip olduğu mallar, tahsis işlem ile hangi statüye kavuşurlar?
Devletin olağanüstü hallerde taşınır mal edinme usulü aşağıdakilerden hangisidir?
Bir kamu hizmetine tahsis edilmiş ve o hizmet için biçimlendirilmiş, o hizmetin parçası olacak şekilde düzenlenmiş mallar aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi kapsamında idarenin sorumluluğuna gidilebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
6 aydan beri devam eden yol çalışması için yolun trafiğe kapatılması sebebiyle müşterisi azalan lokanta sahibi, uğradığı zararın tazminini aşağıdaki sorumluluk hâllerinden hangisine göre talep edebilir?
Acil ameliyat edilmesi gerektiği hâlde ameliyata alınmayan hastanın yaşamını yitirmesi nedeni ile zarara uğrayan yakınları, idarenin sorumluluğunu hangi hukuki esasa dayandırabilir?
Aşağıdakilerden hangisi idarenin hem kusura dayanan hem de kusursuz sorumluluğunu ortadan kaldırır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın