İdare Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde hiyerarşi yetkisi kullanılabilir?
I. Cumhurbaşkanı
II. Bakanlıklar
III. Kamu tüzel kişileri
IV. TBMM

Anayasa'nın 124. maddesine göre, Yukarıdakilerden hangilerine yönetmelik çıkarma yetkisi tanınmıştır?
İdare hukukunun özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi idare hukuku kurallarının uygulanmasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümlendiği idari yargı yerlerinden biri değildir?
Normlar hiyerarşisinde en üstte aşağıdakilerden hangisi yer alır?
1982 Anayasası’na göre belediye meclisi üyelerini görevden uzaklaştırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Bakan yardımcılarını atama aşağıdakilerden hangisine aittir?
yetkisi 8. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler konusunda Sayıştay ile Danıştay kararları arasındaki uyuşmazlık ne şekilde çözümlenir?
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Askeri Şura’nın üyelerinden biri değildir?
İdari işlemlerin yapıldığı anda kanuni bir dayanağının var sayılmasına ve hukuka uygun kabul edilmesine ne ad verilir?
Yürürlükteki kurallara uygun bir şekilde ve bütün sonuçlarıyla fiilen elde edilen hukuki duruma ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi idareye tamamen yabancı bir kişi tarafından karar alınması şeklinde ortaya çıkan yetki gaspının istisnası niteliğindedir?
Yetki saptırması idari işlemlerin hangi unsurundaki hukuka aykırılık halini ifade eder?
Kanunda aksine düzenleme olmadıkça, bir işlemin yapılması sırasında izlenen usullere, işlemin geri alınması, kaldırılması veya değiştirilmesinde de uyulmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
I. Cumhurbaşkanı
II. TBMM
III. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kamu hizmetini kurma yetkisi Yukarıdakilerden hangilerine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz sözleşmelerinde imtiyazcının haklarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetine egemen olan ilkelerden biri değildir?
Kamu hizmetlerinin kamu kesiminde yer alan tüzel kişilerce, kendi aracı, personeli ve kaynakları ile görülmesi usulü aşağıdakilerden hangisidir?
Sağlık hizmetleri konusu bakımından ne tür bir kamu hizmetidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın