İdare Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin faydalarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi yetkisinin kapsamı içerisinde yer almaz?
Hizmetsel yerinden yönetim kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Valilerin görev süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İdarenin görev alanına giren bir alanda yetkisiz bir merci veya idareye yabancı kişi tarafından karar alınması halinde ortaya çıkan ve alınan kararın yok sayıldığı sakatlık haline ne ad verilir?
İşlemi tesis edenin veya bir üst makamın mevcut bir idari işlemin geçerliliğine, geleceğe yönelik olarak son verme konusunda açıkladığı iradeye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetine egemen olan temel ilkelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz sözleşmelerinde idarenin yetkilerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk personelinden biri değildir?
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek aşağıdaki kolluk usullerinden hangisine tabidir?
Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin yeni unsurları arasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi memurlara tanınan mazeret izinlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olma şartlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sendikalara üye olabilir?
Kamu tüzelkişileri başka bir kamu tüzel kişisine ait taşınmaza ihtiyaç duyar ve taşınmazın devri konusunda aralarında anlaşma sağlanamazsa, taşınmazın devri konusunda karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Özel-istisnai yararlanmanın şartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kamulaştırma işleminde malikin geri alma hakkı, hakkın doğmasından itibaren kaç yıl içinde kullanılmadığı takdirde düşer?
Yıkılma tehlikesi olduğu bildirildiği halde, belediye binayı yıkmamışsa ve bina kendiliğinden yıkılarak kişilere zarar vermişse idarenin sorumluluğu hangi hukuki esasa dayandırılabilr?
İdarenin yürüttüğü faaliyetin dışında cereyan eden, önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan olaylara ne ad verilir?
Bir zararın meydana gelmesine, hem zarar görenin, hem de idarenin davranışı birlikte sebep olmuş ise aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın