İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Keynes “ücret katılığının” nedenini aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır?
Friedman’ın kurucusu olarak kabul edildiği Paracılar’ın, İngiltere’deki en önemli temsilcisi kimdir?
Yöntem olarak da tümdengelimci mantık çıkarsamalarını kullanarak klasik felsefeyle, özellikle Aristo’nun düşünce sistemi ile Hristiyan ilahiyatı arasındaki zıtlıkları ve çelişkileri çözmeye çalışmışlardır. Bu alanda kullandıkları tümdengelimci ve diyalektik yöntemi ilahiyat dışındaki alanlara da uygulamışlardır.

Yukarıda açıklanan faaliyetler aşağıdaki gruplardan hangisine aittir?
Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi eski kurumcular arasındadır?
I. Klasiklerde paranın dolaşım hızı sabit iken Monetaristlerde sabit değildir.
II. Klasiklerde milli gelir (MG) ifadesi cari işlemlerin nominal değerini ifade ederken, Monetarister için milli gelir ile kastedilen şey “sürekli gelir” olup, servet ile ifade edilmiştir.
III. Klasiklerde para talebini belirleyen unsur gelirdüzeyi; Monetaristlerde ise gelir düzeyi ve faiz oranıdır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, Klasik Miktar Teorisi ile Modern Miktar Teorisi arasındaki farkları açıklar?
“Ekonomi” terimi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Aşağıdaki kavramlardan hangisi, Kurumcu İktisadın kurum kavramından farklıdır?
Marx’a göre aşağıdakilerden hangisi emek piyasasında ücretlerin düşük kalmasına neden olan temel faktördür?
Karl Rodbertus’un aşağıdaki görüşlerinden hangisi Kapitalist sistemde aşırı üretime neden olmaktadır?
I. Zımni sözleşme teorisi
II. Etkin ücret teorisi
III. İçerdeki ler-d ış arda kiler teorisi
IV. Fiyat katılığı ve girdi çıktı tablosu

Yukardakilerden hangileri “reel ücret katılıkları” ‘nı doğuran faktörler arasında sayılır?
Politika etkinsizliği hipotezi neye karşıdır?
Antik Yunan’da düşünürlerin odaklandığı temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi J.St. Mill’in üzerinde çalıştığı teorilerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Klasik iktisattan Neo-klasik iktisada geçişi sağlayan en önemli faktörlerden biridir?
değerlerle değil marjinal değerlerle açıklanmasını öngören marjinal analiz olgusu 15. Genel denge modeli üzerinde çalışan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Ücret ve fiyatların esnek olmadığını, işgücü piyasalarının kurumsal düzenlemeler tarafından belirlendiğini, ekonomik sorunların çözümü için dışarıdan müdahalenin gerekli olduğunu savunan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Fizyokratlar ile Merkantilistler arasındaki farklar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
Aşağıdakilerden hangisi rasyonel bireyin özelliklerinden biri değildir?
Yeni kurumcuların, eski kurumculardan temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Fransız Merkantilizm’inin diğer adı nedir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın