İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Rönesansın temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Marx’ın felsefesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki iktisat düşünürlerinden hangisi klasik okulun temsilcilerinden biri değildir?
Marx’ın Kapitalizm ile ilgili öngörüsü aşağıdakilerden hangisi olduğunda gerçekleşebilir?
Aşağıdaki yargılardan hangisi Louis Blanc’ın toplumsal dönüşüm için olmasını gerekli gördüğü başlangıçtır?
Fizyokratlara göre üretimden elde edilen bir fazlalık olan “net hasıla” hangi sektörde yaratılmaktadır?
Aşağıdaki filozoflardan hangisi ilk kez Ütopya kavramını tanımlamış ve terimi kullanmıştır?
Yunan filozoflarında iktisada bakış, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizmi hazırlayan koşullardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan düşüncesindeki oikonomia teriminin karşılığı olarak İslam düşüncesine geçmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi David Ricardo’nun savunmuş olduğu teorilerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Robert Owen’ın savunduğu görüşlerden biri değildir?
• Tarımı ekonomik büyümenin motoru olarak görürler.
• Devlet müdahaleciliğine karşıdırlar.
• Fransa’da ortaya çıkmıştır.

Yukarıdaki özelliklerin geçerli olduğu iktisadi düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Ülkelerin en elverişli ve en iyi şartlarda ürettikleri malların üretiminde uzmanlaşmaları gerektiğini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Adam Smith’e göre emeğin verimliliği aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?
“İktisadi düşünceler ait olduğu zamanın sınıfsal yapısının zihniyetini yansıtmaktadır” ifadesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi öncü sosyalist düşünürlerden biridir?
Eski Çağ toplumlarında servetin elde edilmesiyle iktisadi üretim arasında doğrudan bir ilişki yoktur.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi eski çağ toplumları için bu saptamanın yapılma nedenlerinden biri değildir?
Merkantilizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Merkantilist düşünürlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın