İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

I. Temel maddi ihtiyaçların karşılanması
II. Savunma
III. Yönetim
IV. İmar

Platon’a göre devletin yerine getirmesi zorunlu görevleri Yukarıdakilerden hangileridir?
Amerika ve Asya’daki muazzam kolonileri sayesinde XVI. yüzyılda dünya siyasetinde önemli bir güç haline gelmiş imparatorluk aşağıdakilerden hangisidir?
Adam Smith, uluslararası iş bölümü ve serbest ticaret sayesinde ticarete girişen iki ülkenin bundan fayda sağlayacağını ve kaynakların böylece optimal bir şekilde dağılacağını aşağıdakilerden hangisi ile açıklamıştır?
Liberal İktisadi Düşüncenin temel ilkelerinden piyasa ekonomisi ve rekabet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
18 ve 19. yüzyıl düşünürü Thomas More’un ileri sürdüğü düşüncelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İki tüketicinin iki farklı maldan sağladıkları faydayı, farklı gelir düzeylerine göre maksimize eden noktaların gösterildiği geometrik şekle ne ad verilir?
Tek tek gözlemlerden genel ilkelere varmak için kullanılan akıl yürütme yöntemine ne ad verilir?
Bir mal veya hizmetin üretim maliyet kalemleri içinde yer almayan ve bu yüzden piyasa fiyatına yansımayan ancak malın mülkiyetinin edinimi veya değişimi sürecinde ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?
Emek- değer teorisine yöneltilen temel eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?
Bilginin pratik değeri üzerinde duran ve alternatif düşünceler arasında seçim yapılabilmesinde kullanılabilecek tek ölçütün söz konusu düşünce tarzlarının pratik sonuçları ve sağlayacakları fayda olduğunu ileri süren yaklaşıma ne ad verilir?
I. Maksimizasyon
II. Rasyonellik
III. Kıtlık

Neo-klasik iktisadın üzerine kurulduğu temel aksiyomlar yukarıdakilerden hangileridir?
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen İktisat’ın varsayımlarından biri değildir?
Piyasaların kendi haline bırakıldığında dengeye yöneleceğini dengenin ücret ve fiyatların esnekliği sayesinde sağlanacağını kabul eden klasik yaklaşımın alternatifi olarak aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi kabul edilmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi reel fiyat katılıklarının temel nedenlerinden biri değildir?
Phillips eğrisi aşağıdaki ilişkilerden hangisini açıklar?
Aşağıdakilerden hangisi Keynes iktisadının temel varsayımlarından biri değildir?
Monetarizmde Konjonktürel dalgalanmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Monetarizmin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Friedman’ın para talebi fonksiyonunda, bireylerin geçmiş ve şimdiki gelirlerinin üstel olarak ağırlıklı bir ortalamasıyla ölçülen servetin anlamı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Friedman, “Devletin sürekli olarak ortadan kaldıramayacağı işsizlik vardır.” görüşü ile aşağıdakilerden hangisini ifade etmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın