İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aristo site devletini oluşturan öğeleri ve Oikonomikos ve Chrematistikos arasındaki temel ayırımı aşağıdakilerden hangisinde ortaya koymuştur?
Absolutist yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi önemlidir?
Düşünce tarihçisinin, teorinin ya da doktrinin geçerli olduğu dönemdeki toplumsal, siyasal ve ekonomik güçler ile yapıyı dikkate alarak yaptığı analizde benimsediği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal bilimlerde toplumsal yasalardan ilk kez söz eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizmi hazırlayan koşullardan biri değildir?
Tüccar kelimesinden türetilerek kullanılan, kapitalist sistemin ilk doktrinini oluşturan iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Fransa’da uygulanan merkantilizm aynı zamanda aşağıdakilerden hangisi ile anılmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi Fransız bir merkantilisttir?
Fizyokrat düşünür A. J.Turgot’a göre “rant” neden doğar?
Fizyokratların gelir dağılım teorisinde, net hasılaya dayanarak toplumu ayırdıkları başlıca sınıflar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Adam Smith’e göre üretim faktörlerinden olan sermayenin sahiplerinin elde etmiş olduğu gelire ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi J.St. Mill’in üzerinde çalıştığı teorilerden biri değildir?
Kilisenin skolastik Orta Çağ düşünce anlayışı reddedilerek bilimde, felsefede, sanat ve edebiyatta özgür insan anlayışının savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi sanayi döneminin çarpıcı bir kurumu olarak ortaya çıkan fabrikaların yararlarından biri değildir?
Her arz kendi talebini yaratır düşüncesi aşağıdaki iktisatçıların hangisine aittir?
Emeğin sermaye ile ikamesi sonucu ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir?
19.yüzyılın önemli ekonomist ve tarihçilerinden Sismondi’nin düşüncelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi devleti sosyal gelişimin motoru olarak ele almıştır?
Aşağıdakilerden hangisi İngiliz düşünür Robert Owen’ın ilk önce kendi fabrikasında uyguladığı fikirlerinden biri değildir?
Phillips Eğrisi aşağıdaki ilişkilerden hangisini açıklar?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın