İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yeni klasik iktisadın öncüleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi reel fiyat katılıklarının temel nedenlerinden biri değildir?
İki tüketicinin iki farklı maldan sağladıkları faydayı, farklı gelir düzeylerine göre maksimize eden noktaların gösterildiği geometrik şekle ne ad verilir?
Tüccar kelimesinden türetilerek kullanılan, kapitalist sistemin ilk doktrinini oluşturan iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Karl Rodbertus’un aşağıdaki görüşlerinden hangisi kapitalist sistemde aşırı üretime neden olmaktadır?
Marx’ın kapitalizm ile ilgili öngörüsü aşağıdakilerden hangisi olduğunda gerçekleşebilir?
Merkantilistler’in “Bir ülkenin en büyük hazinesi iyi beslenmiş insan sayısıdır.” diyerek savundukları görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ekonomide en az bir kişinin durumunu kötüleştirmeden başka birinin durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı, en etkin kaynak dağılımı durumuna ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Keynes iktisadının temel varsayımlarından biri değildir?
Sosyal bilimlerde toplumsal yasalardan ilk kez söz eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Monetarizmin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Friedman, “Devletin sürekli olarak ortadan kaldıramayacağı işsizlik vardır.” görüşü ile aşağıdakilerden hangisini ifade etmiştir?
I. Paranın dolaşımı sabit değildir.
II. Milli gelir sürekli gelir olup, servet ile ifade edilmiştir.
III. Para talebini belirleyen unsurlar; gelir düzeyi ve faiz oranıdır.

Yukarıdakilerden hangileri Modern Miktar Teorisi’nin varsayımlarıdır?
Marx’ın felsefesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Adam Smith’e göre üretim faktörlerinden olan sermayenin sahiplerinin elde etmiş olduğu gelire ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi J.St. Mill’in üzerinde çalıştığı teorilerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen İktisat’ın varsayımlarından biri değildir?
Post Keynesyen iktisatçılar ekonomik sorunun temeline aşağıdakilerden hangisini yerleştirmişlerdir?
İktisadi düşünce tarihini, yanlıştan doğruya giden doğrusal bir çizgi gibi değerlendiren iktisatçı grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Tek tek gözlemlerden genel ilkelere varmak için kullanılan akıl yürütme yöntemine ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın