İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Sanayi Devrimi'ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“Parasız, ticaretin olmadığı, eşit yurttaşların örgütlediği bir devlet” düşünen ünlü merkantilist aşağıdakilerden hangisidir?
I. Merkezî planlanan bir sistem yerine yerelleştirilmiş bir sistem daha akılcıdır.
II. Sanayileşme hareketi yerine tarıma geri dönüş doğru olacaktır.
III. Bireylerin insiyatif kullanması gereklidir.

Yukarıdakilerden hangileri Charles Fourier’ in Saint Simon’ dan ayrıldığı düşünceler arasındadır?
Düşünce tarihçesinin teorinin ya da doktrinin geçerli olduğu dönemdeki toplumsal, siyasi ve ekonomik güçleri ve yapıyı dikkate aldığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Bir malın tüketimi arttıkça tüketimde kullanılan her ilave malın faydasının bir öncekine göre daha düşük olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
İktisadi sistemlerin ve süreçlerin temelini bireylerin değil, kurumların oluşturduğunu ve bireylerin bu kurumların etkisinden bağımsız olarak ele alınamayacağını savunan yaklaşımların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Öncülüğünü Nobel iktisat ödülü kazanan Coase, Williamson ve North gibi iktisatçıların yaptığı ve yerleşik iktisadın analiz mantığını küçük değişiklikler yaparak, kurumsal yapıların oluşum ve gelişimini de bu mantıkla açıklayan ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Evrendeki her olay veya olgunun nedensellik zinciri çerçevesinde belirli kanunlar veya kurallara bağlı olarak meydana geldiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru olduğu kabul edilen bir genellemeden özel durumlara ilişkin sonuçların çıkarılmasına yönelik akıl yürütme işlemine ne ad verilir?
Bir ekonomide bulunan sektörlerin tümünün değil, belirli bir kesiminin, diğerlerinden soyutlanarak incelenip denge koşullarının incelendiği analize ne ad verilir?
Belirli bir malın fiyatındaki yüzde birlik bir değişme karşısında arz edilen miktarında meydana gelen yüzde değişime ne ad verilir?
“Yerleşik iktisadın doğal düzen varsayımına dayalı olarak bütün toplumlarda benzer yasaların olduğu ve iktisat biliminin bu yasaları ortaya çıkarmakla görevli olduğu” tezine aşağıdakilerden hangisi karşı çıkmıştır?
Rasyonel beklentiler hipotezi, aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
Ekonominin eksik istihdam ve potansiyel üretim seviyesinin altında olmasına karşılık, genel fiyat seviyesinin yükseldiği durum aşağıdakilerden hangisidir?
Klasik Yaklaşımın egemenliğinin sarsılmasının ve dengesizlik yaklaşımının ön plana çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Monetaristler, para arzı arttığında kısa dönemde üretim ve istihdam artışının sebebini aşağıdakilerden hangisine bağlamışlardır?
Yeni klasik iktisat teorisi konjonktürel dalgalanmaların nedenini aşağıdakilerden hangisine bağlamıştır?
Nominal ücretlerden ziyade, reel ücretlerin aşağı doğru katı olduğunu açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişkiyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Keynes, piyasaların tam istihdama yönelmesini engelleyen en önemli neden olarak aşağıdakilerden hangisini görmektedir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın