İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

I. Altın ve gümüş sevgisi
II. Milliyetçilik
III. Sömürgecilik

Yukarıdakilerden hangileri Merkantilist düşüncenin esaslarını oluşturur?
Toprağın değerinin ve rantının belirlenmesinde “politik aritmetik” adını verdiği kantitatif bir yöntem kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Ortaya çıkan sorunlara dar anlamda dinî sınırlamalar içinde cevap aramak yerine toplumun yararı açısından bakmaya ne ad verilir?
Amerika ve Asya’daki muazzam kolonileri sayesinde İspanya imparatorluğunun XVI. yüzyılda deniz aşırı keşiflerinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Alfred Marshall’a göre iktisat aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi eski çağ toplumlarının en belirgin özelliğidir?
“İktisadi faaliyetlerin amacı insanların ihtiyacını karşılamaktır. İktisat politikasının ana hedefi de piyasada mal arzının bol olmasını sağlamak, kıtlığı önlemektir.” sözü-aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
“Önce yerleşik düşünce çerçevesinde soru şeklinde bir görüş ileri sürülür. Daha sonra bu görüşe ilişkin karşıt görüşlerle bir tartışma ortamı ortaya çıkar. Sonuçta karşıt görüşler çürütülerek sorun çözülmüş olur.”

Bu açıklama Ortaçağ Hristiyan dünyasında aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Almanya’da, kraliyet kabinesinin iktisadi, idari ve mali kararlarını belirleyen doktrini ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmıştır?
Değerli madenlere özellikle altına karşı aşırı bir sevgi ve bağlılığa ne ad verilir?
Adam Smith’in değer teorisine göre, insanlar belli bir toprak parçasının özel mülkiyetine sahip olunca, sahip oldukları toprağı ekip biçemedikleri zaman bile, bu toprak parçasının ürününden bir kısmını mülk sahibi olmak gerekçesiyle istemişlerdir.

Yukarıdaki ifadade yer alan, toprak sahiplerinin istediği kısıma ne ad verilir?
Temel olarak kapitalizmin eleştirisini yapan fakat o sistemin yerine düşündükleri sosyalist sistemin nasıl ortaya çıkacağı ve kurumlan ile beraber bu sistemin nasıl işleyeceği ve temellerinin ne olacağı konularına fazla önem vermeyen düşünürlere Marx ne ad vermiştir?
Marx’a göre; süreç sonucu kapitalistin başladığı para miktarı ile süreç sonucu eline geçen para miktarı arasında fark aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?
Malthus’a göre halkın sefaletinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
“Kapitalizim de dâhil olmak üzere tüm ekonomik sistemler doğası gereği sınıf çatışmalarına gebedir ve kapitalizimde bu çatışma piyasa güçleri tarafından ortadan kaldırılamaz.” aşağıdakilerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi Karl Rodbertus’un düşüncelerinden biri değildir?
Hayal ettiği ideal toplumda askerler ve filozoflardan oluşan hâkim sınıfın mülk sahibi olmasına karşı çıkan ve hâkim sınıfın toplumun daha önemli sorunlarına öncelik verebilmesi ve çıkar çatışmalarının olmaması için toplumda mülkiyetin ortak olması gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aydınlanma hareketi içinde yer alan düşünürlerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Smith’e göre aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye müdahalesinin asgari seviyede olması gereken durumlardan biri değildir?
“Toplumun işleyişi de tıpkı fiziksel olaylarda olduğu gibi doğal düzen içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle de devlet, bu işleyişi bozmamak için toplumsal ve ekonomik alanlara müdahale etmemeli, sadece bu düzeninin işleyişinin devamı için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.” açıklaması liberal iktisadi düşüncenin temel ilkelerinden hangisini ifade eder?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın