İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizliğin Tanrı’nın işi olduğunu ve bu yüzden de olduğu gibi korunması gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Farklı toprakların sahiplerine farklı gelirler sağlayacağını öne süren ve azalan verimler kanunu üzerinde ilk duran kişi olmamasına rağmen bu ikisini bir araya getirip, orijinal bir gelir dağılımı ve değer teorisi yaratan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aynı bakış açısına sahip ve birbirini takip eden teorilerden oluşan tarihi sürece ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Robert Owen'ın işçilerin durumu ve çalışma koşulları ile ilgili uygulamalarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi merkantilistlerin ekonomi politikasına katkılarından biri değildir?
Lakatos’un, Bilimsel Araştırma Programının temel kavramları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Karl Rodbertus ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kapitalizm de dâhil olmak üzere tüm ekonomik sistemlerin doğası gereği sınıf çatışmalarına gebe olduğunu ve kapitalizmle bu çatışmanın piyasa güçleri tarafından ortadan kaldırılamayacağını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Proudhon’un düşünceleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Smith'in uluslararası iş bölümü ve serbest ticaret sayesinde ticarete girişen iki ülkenin bundan fayda sağlayacağını ve kaynakların böylece optimal bir şekilde dağılacağını açıkladığı teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Fransa’da merkantilist politikaların ana hatlarını çizen ve uygulayan Colbert’in en önemli başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
Marx'a göre toplam satış hâsılatı ile sosyal maliyet arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Alanındaki en önemli başvuru kitabı olan İktisadi Analiz Tarihi’nin (1954) yazarı ve konjonktür teorisi, kapitalizmin geleceği, yenilikçi müteşebbis ve girişimcilik konusunda kalıcı etkileri olan iktisat tarihi düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ülkenin en büyük hâzinesinin iyi beslenmiş insan sayısı olduğunu söyleyerek nüfus artışını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Aydınlanma hareketi içinde yer alan düşünürlerin amacıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Adam Smith’den yaklaşık iki bin yıl önce değer teorisini açıklayan ve işçinin ücreti ile ürettiği malın piyasa değeri arasında ilişki kuran, malın piyasa değerini de maliyetine bağlayan Hintli düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
XVI. yüzyılın başlarında Ingiltere’de ipek, cam, saat, kağıt sanayileri kurulduktan sonra bu sanayilerde üretilen ürünlerin sürümüyle ilgili ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Değer Teorisiyle ilgili olarak reel fiyat aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Relativist yaklaşımda iktisadi düşünce tarihçisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Malthus’un sosyal politikanın karşısındaki görüşleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın