İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Friedman, para talebi fonksiyonunda “gelirin kapitalize edilmiş bugünkü değeri" olarak tarif ettiği serveti-------kavramıyla açıklamıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Üreticilerin amacının kârı, tüketicilerin ise faydayı maksimuma çıkarma olduğu varsayımına ne ad verilir?
Commons’ın kıtlığı iktisadın temel kavramlarından biri olarak görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Keynes’in sermayenin marjinal verimliliği hakkındaki fikirleri kullanılarak yatırım talebi fonksiyonu I = f (i) olarak tanımlanabilir. Buna göre yukarıdaki eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Schumpeter’e göre ilk kez bir iktisadi problem hakkında münhasıran bir monografi yazmıştır?
Monetarist yaklaşımda paranın getirisi sabitken tahvillerin getirisinin azalması, elde tutulan para miktarını nasıl etkiler?
Aşağıdakilerden hangisi Merkantalizmin temel ilkelerinden biri değildir?
Karl Marx ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Keynes’e göre toplam harcamalar (TH) ekonomide aşağıdakilerden hangisi sağlar?
Keynes’e göre ekonomi, eksik istihdam halinden aşağıdaki iktisadi değişkenlerden hangisinin uyarılması yoluyla çıkarılabilir?
Aşağıdakilerden hangisi liberal ekonomik düşüncenin ekonomik hayata getirdiği alternatifleri açıklayan Friedman’ın ekonomik önerilerinden biri değildir?
Rasyonel Beklentiler Teorisi’ne göre ekonomide para arzı artırıldığı zaman, bireyler, bunun belli bir dönem sonra fiyatlar genel seviyesi ile birlikte aşağıdakilerden hangisini yükseltebileceğini tahmin edebilirler?
Aşağıdakilerden hangisi Marjinalizmin erken öncülerinden biri değildir?
İktisadi sistemlerin ve süreçlerin temelini bireylerin değil, kurumların oluşturduğunu ve bireylerin bu kurumların etkisinden bağımsız olarak ele alınamayacağını savunan yaklaşımların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Rönesans’ın temel düşünce merkezinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
Keynes’in ele aldığı ana konu ekonomide genel dengenin her zaman ------------ düzeyinde oluşup oluşmadığıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
“Modelde bilinmeyen sayısının, modelde yer alan denklem sayısı kadar olmasının, bu denklemler kümesinin tek bir çözümü olduğunu garantilemediği gibi mal ve faktör piyasasında negatif fiyatların ortaya çıkmasının da ihtimal dahilinde olmasıdır.”

Yukarıdaki eleştirinin kime ve hangi modele yapıldığı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
19. yüzyılda soyutlamacı ve neoklasik iktisada ilk tepkiler aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?
“Elde edildikten sonra sağlayacağı faydaya bakmaksızın, çok somut ödüller beklemeden insanların bilgiye sahip olma eğilimlerini ifade etmektedir."

Bu açıklama Veblen'e göre insan toplumlarının ilerlemeci evrimsel gelişimine katkıda bulunan hangi içgüdüsel eğilimi tanımlar?
Stanley Jevons “Değer yalnızca nihai düzeydeki faydaya bağlıdır.” İfadesini kullanarak aşağıdakilerden hangisine itiraz etmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın