İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Merkantilizmde, ithalatı hor gören, ihracatı teşvik eden ve dolayısıyla avantajlı bir dış politikaya sahip olabilme isteğinin hâkim olduğu sistem ------ olarak adlandırılmıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Değerli madenlere özellikle altına karşı aşırı bir sevgi ve bağlılığı-----ifade eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Analitik iktisat olgular arasındaki genel ilişkileri, neden-sonuç ilişkisine dayanarak açıklama işlemine ne ad verilir?
Fonksiyonel gelir dağılımı üzerinde duran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
İşlenebilir ve kullanılabilir toprakların kimyasal ve tarımsal özellikleri, coğrafi konumları, hammadde temini ve toprak verimliliğindeki farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan ranta ne ad verilir?
Belli bir bilim topluluğu tarafından paylaşılan bütün inançları, değerleri ve teknikleri kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki ifadelerlerden hangisi fizyokrat düşüncenin temellerinden biri değildir?
Gazali’ye göre adil fiyat aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
I. Bir ekonomide var olan sınırlı kaynakların fiyat mekanizması aracılığıyla dağılımını incelemek
II. İktisadın tarihinin nereden başladığını araştırmak
III. İktisat teorisinin içsel tutarlılık ve objektif realiteyi açıklayabilme yeteneğini analiz etmek

Yukarıdakilerden hangileri iktisadi analizin amaçlarındandır?
Rekabete dayalı, kâr amacını temel alan, özel mülkiyet, miras, girişim ve tercih yapma özgürlüğünün güvence altına alınmış olduğu ve devletin, fiyat oluşumuna minimum seviyede müdahale ettiği bir ekonomik sistem modeline ne ad verilir?
Toprağın değerinin ve rantının belirlenmesinde “politik aritmetik” adını verdiği kantitatif yöntemi aşağıdakilerden hangisi kullanmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi liberal iktisadi düşüncenin temel ilkelerinden biri değildir?
Liberal iktisadi düşünce, 18. yüzyıl sonun da aşağıdakilerden hangisinde merkantilizme tepki olarak ve yeni doğan sanayi kapitalizminin savunuculuğunu yaparak ortaya çıktı?
Tarım tüketilenden daha fazla üretime yol açar, yaratılan bu fazlalığa fizyokratlar ne ad verir?
Laffer Eğrisi’ni ilk kez öngören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Müdahaleci-devletçi sosyalizm görüşleri ile Marx’ın görüşlerinin karşılaştırılması yapılacak olursa aradaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Charles Fourier’in Saint Simon’dan farklı olan düşüncelerinden biri değildir?
Marx’a göre kapitalist üretim sürecinde sermaye birikiminin artışı aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesine neden olur?
Sermayenin merkezileşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
En büyük temsilcileri Blanc, Rodbertus ve Sismondi olan temelde devlet müdahalesinin gerekliliğini savunan ve devleti ekonomik aktivitede denetleyici-düzenleyici ve yeri geldiğinde düzeltici bir güç olarak ele alan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın