İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Keynes’e göre ekonomi, eksik istihdam halinden -------- uyarılması yoluyla çıkarılabilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Monetarist yaklaşımda paranın getirisi sabitken tahvillerin getirisinin azalması, elde tutulan para miktarının ------ neden olur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
XVI. yüzyılın başlarında Ingiltere’de ipek, cam, saat, kağıt sanayileri kurulduktan sonra bu sanayilerde üretilen ürünlerin sürümüyle ilgili ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Bir mal veya hizmetin üretim maliyet kalemleri içinde yer almayan ve bu yüzden piyasa fiyatına yansımayan ancak malın mülkiyetinin edinimi veya değişimi sürecinde ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?
Friedman'a göre para talebi fonksiyonunda gelirin kapitalize edilmiş bugünkü değerine ne ad verilir?
Bir ekonomide bulunan sektörlerin tümünün değil, belirli bir kesiminin, diğerlerinden soyutlanarak incelenip denge koşullarının incelendiği analize ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Liberal iktisadi düşüncenin temel ilkelerinden biri değildir?
Enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki vardır; biri artarken diğeri azalmaktadır. Birinin artmasını göze alma pahasına diğerini azaltmak mümkündür.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
Bir yatırımcının varlıklarını, getirisi farklı alternatif yatırım şekilleri arasında nasıl dağıttığını inceleyen ve teoride, finansal varlıklarla reel varlıklar arasında sınırlı ikame ilişkisi olduğunu varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Üreticilerin amacının kârı, tüketicilerin ise faydayı maksimuma çıkarma olduğu varsayımına -------------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Bir ekonomide en az bir kişinin durumunu kötüleştirmeden başka birinin durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmayacağı, en etkin kaynak dağılımı durumuna ne ad verilir?
Ekonomik durgunluk ile enflasyonun aynı anda yaşandığı, işsizlik ile enflasyonun aynı anda yaşandığı duruma ne ad verilir?
Belirli bir malın fiyatındaki yüzde birlik bir değişme karşısında talep miktarında meydana gelen yüzde değişime ne ad verilir?
Evrendeki her olay veya olgunun nedensellik zinciri çerçevesinde belirli kanunlar veya kurallara bağlı olarak meydana geldiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Kapitalizm de dâhil olmak üzere tüm ekonomik sistemlerin doğası gereği sınıf çatışmalarına gebe olduğunu ve kapitalizmle bu çatışmanın piyasa güçleri tarafından ortadan kaldırılamayacağını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi faaliyetlerin amacının insanların ihtiyacını karşılamak olduğunu ve iktisat politikasının ana hedefinin piyasada mal arzının bol olmasını sağlamak, kıtlığı önlemek olduğunu ifade eder?
Bireysel eylem üzerinde denetleyici, serbestleştirici ve genişletici etkide bulunan karar ve süreçlere ----- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Canlıların evrimi ile toplumsal gelişim süreçleri arasında paralellik kurarak biyolojik evrim kuramı yardımıyla, toplumsal gelişim sürecini açıklamaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Rasyonel Beklentiler Teorisi’ne göre ekonomide para arzı artırıldığı zaman, bireyler, bunun belli bir dönem sonra fiyatlar genel seviyesi ile birlikte aşağıdakilerden hangisini yükseltebileceğini tahmin edebilirler?
Fiyatların yukarı doğru esnek fakat aşağı doğru katı ve esnek olmaması durumuna ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın