İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Değerli madenlere özellikle altına karşı aşırı bir sevgi ve bağlılığa ne ad verilir?
Rekabete dayalı, kâr amacını temel alan, özel mülkiyet, miras, girişim ve tercih yapma özgürlüğünün güvence altına alınmış olduğu ve devletin, fiyat oluşumuna minimum seviyede müdahale ettiği bir ekonomik sistem modeline ne ad verilir?
Gazali’ye göre adil fiyat---ile açıklanabilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Marx'a göre toplam satış hâsılatı ile sosyal maliyet arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Sorunlara toplumun yararı açısından bakmaya ------ denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Belli bir bilim topluluğu tarafından paylaşılan bütün inançları, değerleri ve teknikleri kapsayan kavrama-----------denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Rönesans’ın temel düşünce merkezinde ------ vardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Marx’a göre kapitalist üretim sürecinde sermaye birikiminin artışının neden olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ülkenin en büyük hâzinesinin iyi beslenmiş insan sayısı olduğunu söyleyerek nüfus artışını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Fransız Devrimi kaç yılında gerçekleşmiştir?
Tüccar kelimesinden türetilerek kullanılan, kapitalist sistemin ilk doktrinini oluşturan iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Temelde devlet müdahalesinin gerekliliğini savunan ve devleti ekonomik aktivitede denetleyici-düzenleyici ve yeri geldiğinde düzeltici bir güç olarak ele alan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Analitik iktisat olgular arasındaki genel ilişkileri, neden-sonuç ilişkisine dayanarak açıklama işlemine ne ad verilir?
Adam Smith’e göre değişim değerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi liberal iktisadi düşüncenin temel ilkelerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Robert Owen'ın işçilerin durumu ve çalışma koşulları ile ilgili uygulamalarından biri değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi fizyokrat düşüncenin temellerinden biri değildir?
Karl Marx'a göre, sermayenin merkezileşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Laffer Eğrisi’ni ilk kez öngören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Merkantalizmin temel ilkelerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın