İktisadi Düşünceler Tarihi Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

İktisadi sistemlerin ve süreçlerin temelini bireylerin değil, kurumların oluşturduğunu ve bireylerin bu kurumların etkisinden bağımsız olarak ele alınamayacağını savunan yaklaşımların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Marx’a göre; süreç sonucu kapitalistin başladığı para miktarı ile süreç sonucu eline geçen para miktarı arasında fark aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?
Bir malın tüketimi arttıkça tüketimde kullanılan her ilave malın faydasının bir öncekine göre daha düşük olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru olduğu kabul edilen bir genellemeden özel durumlara ilişkin sonuçların çıkarılmasına yönelik akıl yürütme işlemine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen İktisat’ın varsayımlarından biri değildir?
Fizyokratlara göre vergi alınması gereken tek toplum sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
Keynes, piyasaların tam istihdama yönelmesini engelleyen en önemli neden olarak aşağıdakilerden hangisini görmektedir?
Absolutist yaklaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Smith’e göre aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye müdahalesinin asgari seviyede olması gereken durumlardan biri değildir?
Temelde devlet müdahalesinin gerekliliğini savunan ve devleti ekonomik aktivitede denetleyici, düzenleyici ve yeri geldiğinde düzeltici bir güç olarak ele alan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Monetaristler, para arzı arttığında kısa dönemde üretim ve istihdam artışının sebebini aşağıdakilerden hangisine bağlamışlardır?
Ekonominin, aynı anda hem işsizlik hem de enflasyon içinde bulunması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Liberal iktisadi düşünce, 18. yüzyıl sonun da aşağıdakilerden hangisinde merkantilizme tepki olarak ve yeni doğan sanayi kapitalizminin savunuculuğunu yaparak ortaya çıktı?
Miktar Teorisinin ilk formülasyonunu oluşturan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aydınlanma hareketi içinde yer alan düşünürlerin amacıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Relativist yaklaşımda iktisadi düşünce tarihçisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Altın ve gümüş sevgisi
II. Milliyetçilik
III. Sömürgecilik

Yukarıdakilerden hangileri Merkantilist düşüncenin esaslarını oluşturur?
Devleti sosyal gelişimin motoru olarak ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Belli bir bilim topluluğu tarafından paylaşılan bütün inançları, değerleri ve teknikleri kapsayan kavrama----------------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Veblen’in insan toplumlarının ilerlemeci evrimsel gelişimine katkı sağladığını düşündüğü, pratik çare, yol ve araçlarla; etkinlik, maharet ve ekonomiyle ilgili mekanizma ve icatlar; yaratıcı çalışma ve olgulara teknolojik üstünlük kurma gibi eğilimleri ifade eden içgüdü aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın