İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi İş Hukukunun özel kaynaklarından biri değildir?
Muhasebe elemanı Veli kayıtları tutarken zimmetine 500 bin Türk Lirası geçirmiş ve bu olay işveren tarafından öğrenilmiştir. Olay üzerine işveren, işçi Veli’nin iş sözleşmesini feshetmek istemektedir. Veli’nin kayıtları tutarken zimmetine para geçirmesi hangi borcuna aykırılık oluşturmaktadır?
Ücret alacakları için zamanaşımı süresi kaç yıldır?
İş sözleşmesi bildirimli fesih yoluyla işveren tarafından sona erdirilen 2 yıllık kıdemi olan işçi için bildirim süresi kaç haftadır?
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işçi ve işveren sendikalarının kurulmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların kendiliğinden sona erme hallerinden biri değildir?
Bir işçi sendikasının kurulabilmesi için en az kaç işçinin bir araya gelmesi gerekmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi sendikaların isteğe bağlı olarak oluşturdukları organlardan biridir?
Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Toplu iş sözleşmesinden öngörülen yakacak yardımının verilmemesi halinde hangi dava açılabilir?
Toplu iş sözleşmesinde yer alan “sendika temsilcilerine oda tahsisi” sözleşmenin hangi hükmünün içinde yer alır?
Toplu iş sözleşmesinin yapılmasında herhangi bir uyuşmazlığın olmaması durumunda aşağıdaki safhalardan hangisi görülmez?
İsteğe bağlı sigortalılar için prim oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1982 yılında sosyal güvenlik sistemini tamamen özelleştirmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Şartlarına İlişkin Sözleşmesi’nde tanımlanan risklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 5510 Sayılı Kanun anlamında sigortalı sayılmaz?
Ölen sigortalının hak sahiplerinden olan çocuklarına gelir bağlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi katılım payı alınacak sağlık hizmetleri arasında yer almamaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortalısı değildir?
Aşağıdakilerden hangisi işsizlik ödeneğinin verilmesinin koşulları arasında yer almaz?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın