İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Korporasyon dönemi kaçıncı yüzyıla kadar sürmüştür?
Çağrı üzerine çalışmayı öngören sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamışsa işveren her işçiyi günde en az kaç saat çalıştırmak zorundadır?
İşçinin yaptığı iş sonucunda işverene sağladığı menfaat üzerinden veya işçinin gerçekleştirdiği işlem üzerinden belirli bir yüzdeye göre veya sabit olarak belirlenen bir paranın ödendiği ücret türüne ne ad verilir?
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası hangi mahkemeye dava açma hakkına sahiptir?
İşçi kuruluşlarında yönetici olduğu için işten ayrılan ve iş sözleşmesi askıya alınan yönetici bu görevinin sona ermesinden itibaren kaç ay içerisinde ayrıldığı iş yerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir?
Sendikanın kurulabilmesi için sendika kurucularının sendika tüzüğü ve ilgili belgeleri aşağıdakilerden hangisine teslim etmeleri gerekir?
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sendikaların kurulabileceği işkolu sayısı kaç adet olarak belirlenmiştir?
8- Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işçi sendikası üyesi işçinin kaç yılı aşmayan bir süre işsiz kalması halinde üyeliği aynen devam edecektir?
Grev ve lokavtın ertelenmesi halinde, erteleme süresi sonunda anlaşma sağlanamaması halinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisi tarafından çözülür?
Toplu görüşmelerin süresi kaç günle sınırlıdır?
Toplu iş sözleşmelerinde tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, toplu iş sözleşmesinin uygulanması ve denetimini, uyuşmazlıkların çözümünde başvurulabilecek yolları düzenleyen hükümlere ne ad verilir?
Toplu iş sözleşmesi yapabilmek için yetki belgesi alan işçi sendikası kaç gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırması gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik riskler arasında yer almaz?
İşsizlik sigortası prim oranı prime esas aylık bürüt kazancın toplam yüzde kaçıdır?
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun görevleri arasında yer almaz?
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler hakkında aşağıdaki sigorta kollarından hangisi uygulanır?
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda aşağıdakilerden hangisinin temsilcileri yer almaz?
İşverenin iflas etmesi halinde ücretleri ödeyememesi durumunda Ücret Garanti Fonundan işçilerin kaç aylık ücretleri ödenir?
Günlük işsizlik ödeneğinin miktarı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın yüzde kaçıdır?
İşsizlik sigortasının finansmanına devletin ödemesi gereken prim payı, sigortalının prime esas kazancının yüzde kaçıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın