İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Uluslararası Çalışma Örgütü hangi antlaşma ile kurulmuştur?
Deneme süreli iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İşveren tarafından işçinin yaptığı işten duyulan memnuniyeti göstermek için ya da yeni yıl, evlenme gibi bazı özel nedenlerle verilen ek ödeme aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin genel sebeple sona erme hallerinden biridir?
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işçi ve işveren sendikalarının kurulmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sendikaların isteğe bağlı olarak oluşturdukları organlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların kendiliğinden sona erme hallerinden biri değildir?
Bir işçi sendikasının kurulabilmesi için en az kaç işçinin bir araya gelmesi gerekmektedir?
Toplu iş sözleşmesinden öngörülen yakacak yardımının verilmemesi halinde hangi dava açılabilir?
Toplu iş sözleşmesinin yapılmasında herhangi bir uyuşmazlığın olmaması durumunda aşağıdaki safhalardan hangisi görülmez?
Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Toplu iş sözleşmesinde yer alan “sendika temsilcilerine oda tahsisi” sözleşmenin hangi hükmünün içinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Şartlarına İlişkin Sözleşmesinde tanımlanan risklerden biri değildir?
Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1982 yılında sosyal güvenlik sistemini tamamen özelleştirmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi 5510 Sayılı Kanun anlamında sigortalı sayılmaz?
İsteğe bağlı sigortalılar için prim oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işsizlik ödeneğinin verilmesinin koşulları arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi katılım payı alınacak sağlık hizmetleri arasında yer almaz?
Ölen sigortalının hak sahiplerinden olan çocuklarına gelir bağlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortalısı değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın