İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

İşyeri devir edildiğinde devredenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren en çok kaç yıldır?
Aşağıdakilerden hangisi resmi iç hukuk kaynakları arasında yer almaz?
İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime ne ad verilir?
Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerine hangi Kanun hükümleri uygulanır?
Havacılığın yer tesislerinde çalışanların iş ilişkileri hangi Kanunla düzenleme altına alınmıştır?
Bir işverenle en çok kaç ayı kapsayacak şekilde geçici iş ilişkisi kurulabilir?
İş hukukunda niteliği itibariyle 30 günden fazla süren işlere ne ad verilir?
Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresinin kaç saat olduğu kabul edilir?
Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin özellikleri arasında yer almaz?
Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi hukuki niteliği bakımından hangi tür iş sözleşmelerindendir?
İşveren tarafından işçi ücretlerinden yapılacak ceza kesintileri bir ayda kaç gündelikten fazla olmaz?
Günde 6 saat çalışılan bir işyerinde işçilere en az ne kadar süreliğine ara dinlenmesi verilmek zorundadır?
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi kaç yıldır?
İş Kanununa göre “denkleştirme süresi” toplu iş sözleşmesi ile kaç aya kadar arttırılabilir?
Parça sayısı, uzunluk, ağırlık ve büyüklük gibi birimler esas alınarak yapılan işe bağlı olarak hesaplanan ücret türüne ne ad verilir?
İş güvencesi hükümlerinden yararlanma koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç ay içinde iş mahkemesine dava açma hakkına sahiptir?
İşverence geçerli sebep gösterilmediği mahkemece saptanarak feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren on işgünü içinde işe dönmek üzere başvuruda bulunan işçiyi ne kadar süre içinde işe başlatmak zorundadır?
İşçinin işyerinden ayrılırken imzaladığı ücret, ikramiye gibi bütün alacaklarını aldığına ilişkin belgeye ne ad verilir?
1 yıllık kıdemi olan bir işçinin bildirimli fesih ile iş sözleşmesi feshedilmek istendiğinde bildirim süresi kaç haftadır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın