İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Bir işyeri kuran işveren durumu bir ay içerisinde hangi kuruma bildirmekle yükümlüdür?
50’den fazla işçi çalıştıran kamu işyerlerinde işverenler kaç eski hükümlü işçiyi istihdam etmek zorundadır?
Fazla çalışmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kıdem tazminatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Konfederasyonun sona ermesinde tüzükte hüküm bulunmaması ve feshe karar veren genel kurul kararının olmaması halinde tasfiye sonucunda kalacak mallar aşağıdakilerden hangisine devredilir?
Aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların gelirleri arasında yer almaz?
Sendika olağan genel kurulu en geç kaç yılda bir toplanır?
Sendika ve konfederasyonlar hangi organın kararı ile feshedilebilir?
Toplu görüşme süresi ilk toplantı tarihinden itibaren kaç gündür?
Teşmil aşağıdakilerden hangisinin kararı ile mümkündür?
Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesinin borç doğuran hükümleri arasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre Ekonomik ve Sosyal Konsey’de temsil edilen işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşmedir?
Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ay itibariyle tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin ne kadarı oranında Kuruma katkı yapar?
Engelli çalıştırmak zorunda olmadığı halde engelli çalıştıran ya da kanuni yükümlülüğünün üzerinde engelli çalıştıran işverenler için bu şekilde çalıştırdıkları her bir engellinin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ilişkin işveren hisselerinin yüzde kaçı Hazine tarafından karşılanır?
Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıdaki kanunlardan hangisi ile kurulmuştur?
Sosyal Güvenlik Kurumunun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşıyan organı aşağıdakilerden hangisidir?
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsize kaç gün boyunca işsizlik ödeneği verilir?
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 4/1-a kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az kaç gün kısa vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması gerekir?
İşveren 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca hizmet akdi ile çalıştırılan bir sigortalının geçirdiği iş kazasını kazadan sonra en geç kaç işgünü içinde Kuruma bildirmek zorundadır?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kaçıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın