İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Uluslararası Çalışma Örgütü hangi antlaşma ile kurulmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin özellikleri arasında yer almaz?
Ücret alacakları için zamanaşımı süresi kaç yıldır?
“Bildirim şartına uymayan işverenin bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ödemek zorunda olduğu tazminata” ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi sendikaların isteğe bağlı olarak oluşturdukları organlardan biridir?
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işçi sendikası üyesi işçinin kaç yılı aşmayan bir süre işsiz kalması halinde üyeliği aynen devam edecektir?
Konfederasyonun sona ermesinde tüzükte hüküm bulunmaması ve feshe karar veren genel kurul kararının olmaması halinde tasfiye sonucunda kalacak mallar aşağıdakilerden hangisine devredilir?
İşçi kuruluşlarında yönetici olduğu için işten ayrılan ve iş sözleşmesi askıya alınan yönetici bu görevinin sona ermesinden itibaren kaç ay içerisinde ayrıldığı iş yerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir?
Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesinin borç doğuran hükümleri arasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre Ekonomik ve Sosyal Konsey’de temsil edilen işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşmedir?
Toplu iş sözleşmesi yapabilmek için yetki belgesi alan işçi sendikası kaç gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırması gerekir?
Grev ve lokavtın ertelenmesi halinde, erteleme süresi sonunda anlaşma sağlanamaması halinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisi tarafından çözülür?
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun görevleri arasında yer almaz?
Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1982 yılında sosyal güvenlik sistemini tamamen özelleştirmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik riskler arasında yer almaz?
İsteğe bağlı sigortalılar için prim oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kaçıdır?
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda aşağıdakilerden hangisinin temsilcileri yer almaz?
İşverenin iflas etmesi halinde ücretleri ödeyememesi durumunda Ücret Garanti Fonundan işçilerin kaç aylık ücretleri ödenir?
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 4/1-a kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az kaç gün kısa vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması gerekir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın