İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Uluslararası Çalışma Örgütü hangi yıl kurulmuştur?
Basın işlerinde çalışanların bireysel iş ilişkileri aşağıdaki kanunlardan hangisi ile düzenleme altına alınmıştır?
Toplu iş hukuku alanında halen yürürlükte olan temel kanun aşağıdakilerden hangisidir?
İşveren adına hareket eden, işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu’nun faaliyet kolları bakımından uygulama alanı içine girer?
Geçici iş ilişkisi en çok kaç ayı kapsar?
Deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle en çok kaç aya kadar uzatılabilir?
Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin özelliklerinden biri değildir?
Çağrı üzerine çalışma sözleşmesinde günlük çalışma süresi kararlaştırılmamışsa, işveren her çağrıda işçiyi günde en az kaç saat çalıştırmak zorundadır?
Aşağıdakilerden hangisi işçinin borçları arasında yer almaz?
11- İşyerinde 12 yıllık çalışması olan işçinin yıllık ücretli izni en az kaç gün olmalıdır?
Asgari ücret ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
X işletmesinde 1200 TL aylık ücret alan işçinin aylık ücretinin ne kadarından fazlası haczedilemez?
Yıllık ücretli izin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kitap pazarlamacısının sattığı her kitap setinin fiyatından sabit bir tutar alması hangi ücret türü olarak değerlendirilir?
Aşağıdakilerden hangisi süreli fesihte geçerli sebep oluşturacak hususlar arasında yer alır?
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği iddiası ile fesih bildirimin tebliği tarihinden itibaren kaç ay içinde iş mahkemesine dava açma hakkına sahiptir?
Aşağıdakilerden hangisi, işveren açısından derhal fesih için haklı sebepler arasında sayılmaz?
I. Ölüm
II. Tarafların uzlaşması
III. İşçinin yetersizliği
IV. Saptanan sürenin dolması

Yukarıda sayılan hallerin hangileri iş sözleşmelerini sona erdiren genel sebepler arasında yer alır?
İş Kanunu’nun md. 25/IV’e göre 5 yıllık kıdemi olan bir işçinin tutukluluk süresi ne kadarlık bir süreyi aşarsa işveren derhal fesih hakkını kullanabilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın