İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanı içerisinde yer alır?
İşçiye ödenecek ücret ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kadın işçiye istemesi halinde, 16 haftalık kanuni doğum izninin tamamlanmasından sonra kaç aya kadar ücretsiz izin verilir?
10 yıldır çalışmakta olduğu işyerinden ayrılmaya karar veren işçi Ahmet’in fesih bildirim süresi en az kaç haftadır?
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre dış denetim yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının Türkiye’de temsilcilik açabilmesi için aşağıdakilerden hangisinden izin alınması gerekir?
Aşağıdaki hallerden hangisinde sendika üyeliği askıda kalır?
Sendika ve konfederasyonların tüzel kişilik kazanabilmeleri için hazırladıkları tüzüklerini aşağıdakilerden hangisine vermeleri gerekir?
Bakanlar Kurulu, toplu iş sözleşmesi ile ilgili teşmil kararı almadan önce aşağıdakilerden hangisinin görüşünü alır?
Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum veya kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerini kapsayan toplu iş sözleşmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavtı milli güvenliği bozucu nitelikte olması sebebiyle erteleyebilir?
Grev oylaması, grev kararının işyerinde ilan edilmesinden itibaren o işyerinde çalışan işçilerin en az 1/4’ünün kaç işgünü içinde talepte bulunması üzerine yapılır?
5510 sayılı Kanuna göre, işyerinde işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini üstlenen kimseye ne ad verilir?
5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı sigortalılığın koşullarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu'nun görevlerinden biri değildir?
İsteğe bağlı sigorta prim oranı, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde kaçıdır?
5510 sayılı Kanuna tabi bir işçiye hastalık sebebiyle işgöremez duruma düşmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki kaç yıl içinde ve en az kaç gün prim bildirilmiş olması gerekir?
5510 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortası kapsamı dışındadır?
Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanun kapsamında güvence sağlanan riskler arasında yer almaz?
İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde 900 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsiz, kaç gün işsizlik ödeneğinden yararlanabilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın