İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere ne ad verilir?
İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime ne ad verilir?
İlk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenleme altına alınan ve işverenin işçisini, yazılı rızasını almak suretiyle aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde başka bir işverene, iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiği iş ilişkisi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Herhangi bir askeri veya kanuni ödev nedeniyle işten ayrılan işçi Ahmet’in, bu ödevin sona ermesinden başlayarak kaç ay içinde eski işine dönmek üzere işverene başvurması gerekir?
Nafaka alacakları dışında, işçilerin aylık ücretlerinin ne kadarından fazlası haczedilemez?
Uzunluk, parça sayısı, ağırlık ve büyüklük gibi birimler esas alınarak belirlenen ücret türüne ne ad verilir?
İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, işveren tarafından işten ayrılan işçiye verilen, işinin türünün ne olduğunu ve süresini gösteren belgeye ne ad verilir?
İşverence geçerli sebep gösterilmediği mahkemece saptanarak feshin geçersizliğine karar verildiğinde işveren, on işgünü içinde işe dönmek üzere başvuruda bulunan işçiyi ne kadar süre içinde işe başlatmak zorundadır?
Sendika olağan genel kurulu en geç kaç yılda bir toplanır?
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre dış denetim yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi sendikaların genel kurulunun görevleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisinin kararı ile bir toplu iş sözleşmesinin uygulama alanı, aynı işkolunda faaliyette bulunan ancak yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin tarafı olmayan başka işçi ve işverenleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir?
Grev ve lokavtı erteleme süresi sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisi tarafından çözülür?
Aşağıdakilerden hangisi karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavtı milli güvenliği bozucu nitelikte olması sebebiyle erteleyebilir?
Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve öneride bulunmak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aşağıdaki organlarından hangisinin görevidir?
5510 sayılı Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi kısmen sigortalı sayılır?
5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı sigortalılığın koşullarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasından sağlanan yardımlardan biri değildir?
İş kazası, en geç kazadan sonraki 3 işgünü içinde aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirilmelidir?
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 4/1-a kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az kaç gün kısa vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması gerekir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın