İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun yürütme kaynaklarından biridir?
Alt işveren ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi toplu iş hukukunun kapsadığı konulardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenen iş hukukunun uygulama alanı dışında kalan işlerden biri değildir?
Yazılı sözleşmeyle işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisine ne ad verilir?
Hasta olduğunu söyleyerek yerine kardeşini gönderen işçi, iş sözleşmesinden doğan aşağıdaki borçlarından hangisini ihlal etmiş olur?
Bir işin, süreksiz iş olarak değerlendirilebilmesi için niteliği bakımından en çok kaç işgünü devam etmesi gerekir?
İlk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenleme altına alınan ve işverenin işçisini, yazılı rızasını almak suretiyle aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde başka bir işverene, iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiği iş ilişkisi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Herhangi bir askeri veya kanuni ödev nedeniyle işten ayrılan işçi Ahmet’in, bu ödevin sona ermesinden başlayarak kaç ay içinde eski işine dönmek üzere işverene başvurması gerekir?
İşçinin büyük bir çaba göstererek yapmış olduğu işi ödüllendirmek amacıyla verilen ve onu daha verimli çalışmaya teşvik eden ek ödemeye ne ad verilir?
Uzunluk, parça sayısı, ağırlık ve büyüklük gibi birimler esas alınarak belirlenen ücret türüne ne ad verilir?
Nafaka alacakları dışında, işçilerin aylık ücretlerinin ne kadarından fazlası haczedilemez?
4 yıldır çalışmakta olan bir işçinin yıllık ücretli izin süresi en az kaç gündür?
İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçinin kaç aylık ödenmemiş ücret alacakları Ücret Garanti Fonu'ndan karşılanır?
İşverence işçiye verilen iş arama izin süresi günde en az kaç saattir?
6 yıldır çalışmakta olan işçinin iş sözleşmesinin kötüniyetli olarak feshedilmesi halinde işveren işçisine kaç haftalık ücreti tutarında kötüniyet tazminatı öder?
Aşağıdakilerden hangisi süreli feshe giden işverenin dayanabileceği geçerli sebeplerden biridir?
İşten ayrılan işçinin, haklarının işverende kalmadığını gösteren imzalı belgeye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu madde 25/2'de yer alan ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle işverene iş sözleşmesini derhal fesih hakkı veren durumlardan biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın