İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran kişiye ne ad verilir?
Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeye ne ad verilir?
İşçinin büyük bir çaba göstererek yapmış olduğu işi ödüllendirmek amacıyla verilen ve onu daha verimli çalışmaya teşvik eden ek ödemeye ne ad verilir?
İşten ayrılan işçinin, haklarının işverende kalmadığını gösteren imzalı belgeye ne ad verilir?
Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşa ne ad verilir?
Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının Türkiye’de temsilcilik açabilmesi için aşağıdakilerden hangisinden izin alınması gerekir?
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre dış denetim yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
Aşağıdaki hallerden hangisinde sendika üyeliği askıda kalır?
Aşağıdakilerden hangisinin kararı ile bir toplu iş sözleşmesinin uygulama alanı, aynı işkolunda faaliyette bulunan ancak yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin tarafı olmayan başka işçi ve işverenleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir?
Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bireysel iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yetkili kılınmıştır?
Grev ve lokavtın ertelenmesi halinde, erteleme süresi sonunda anlaşma sağlanamazsa taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık, aşağıdakilerden hangisi tarafından çözülür?
Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmaz?
5510 sayılı Kanuna göre, işyerinde işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini üstlenen kimseye ne ad verilir?
Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aşağıdaki organlarından hangisinin görevidir?
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler hakkında aşağıdaki sigorta kollarından hangisi uygulanır?
Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortalısı değildir?
5510 sayılı Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerden biri değildir?
İş kazası, en geç kazadan sonraki 3 işgünü içinde aşağıdaki konumlardan hangisine bildirilmelidir?
Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasından sağlanan yardımlardan biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın