İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Cumhuriyet öncesi dönemde giderek çoğalan işçi eylemlerini yasaklamak üzere 1909 yılında çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
4857 sayılı İş Kanunu'na göre, en az kaç işçi çalıştırılan iş yerlerinde engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü bulunur?
İşveren tarafından işçinin yaptığı işten duyulan memnuniyeti göstermek veya yeni yıl, evlenme ve doğum gibi bazı özel nedenlerle verilen ek ödemeye ne ad verilir?
İşten ayrılan işçinin, haklarının işverende kalmadığını gösteren imzalı belgeye ne ad verilir?
Konfederasyonların en üst düzeyde yetkiye sahip zorunlu organı aşağıdakilerden hangisidir?
Tüzel kişiliği sona eren konfederasyonun tüzükte hüküm olmaması halinde, tasfiye sonucunda kalan paraları nereye aktarılır?
Sendika tüzüğünde kanuna aykırılığın saptanması halinde, valilik bu aykırılığın giderilmesini kaç ay içinde ister?
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işçi sendikalarının kurulabilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Bireysel iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yetkili kılınmıştır?
Bakanlar Kurulu teşmil kararı vermeden önce aşağıdakilerden hangisinin görüşünü alır?
Yüksek Hakem Kurulu'nun yapısı ve faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Toplu iş sözleşmelerinin zorunlu içeriğini oluşturan ve iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenleyen hükümlere ne ad verilir?
Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aşağıdaki organlarından hangisinin görevidir?
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sosyal güvenlik teknikleri arasında yer almaz?
Aşağıdaki risklerden hangisi kişilerin iradelerine göre ortaya çıkar?
Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayıh SSGSSK kapsamında sigortalı sayılmaz?
Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasından sağlanan yardımlar arasında yer almaz?
SSGSSK’nın 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan kadına doğum yapması nedeniyle emzirme ödeneği verilebilmesi için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az kaç gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olması gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sigorta kolları arasında yer alır?
Genel sağlık sigortasının finansmanında sigortalı, prime esas kazancın yüzde kaçı oranında katkıda bulunur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın