İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

İşyeri devredildiğinde, devredenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıl süreyle sınırlıdır?
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran kişiye ne ad verilir?
Çıraklar, hukuki durumları açısından aşağıdaki kanunlardan hangisine tabidir?
Bir işyeri kuran işveren durumu bir ay içerisinde aşağıdakilerden hangisine bildirmekle yükümlüdür?
Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun resmi iç hukuk kaynaklarından biri değildir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun kurulabilmesi için bir işyerinde en az kaç işçi çalışması gerekir?
Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeye ne ad verilir?
Sanayiye ait işlerde kaç yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır?
Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından biridir?
Çağrı üzerine çalışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşur?
Aylık ücreti 2.000 TL olan bir işçinin ücretinin en çok kaç TL'si haczedilebilir?
İş Kanunu'na göre günlük çalışma süresi 7,5 saatten fazla olan bir işçinin ara dinlenme süresi ne kadardır?
Parça sayısı, uzunluk, ağırlık ve büyüklük gibi birimler esas alınarak işçinin alacağı ücretin belirlendiği ücret türü aşağıdakilerden hangisidir?
İşçi ücretlerinden yapılacak ceza kesintileri bir ayda kaç gündelikten fazla olamaz?
Aşağıdakilerden hangisi işverenin dayanabileceği işçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli fesih sebeplerinden biridir?
İş sözleşmesi sona eren işçinin kıdem tazminatı talep hakkı kaç yıllık zamanaşımı süresine tabidir?
İşçinin kendi kusurundan doğan bir hastalığa uğraması halinde ardı ardına kaç işgünü işine gelmemesi durumunda işveren, iş sözleşmesini feshedebilir?
İşverenin kıdem tazminatı ödememek niyetiyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda işçiye ücretinin üç katı tutarında ödemek zorunda olduğu tazminata ne ad verilir?
İş sözleşmesinin geçersiz sebeple feshedildiği mahkemece saptanan işçi, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren kaç gün içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın