İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da (işveren) ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeye ne ad verilir?
İşveren tarafından işçinin yaptığı işten duyulan memnuniyeti göstermek için veya yeni yıl, evlenme ve doğum gibi bazı özel nedenlerle verilen ek ödemeye ne ad verilir?
İşten ayrılan işçinin haklarının, işverende kalmadığı ve elde edildiği hususunun işçi tarafından tanındığını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından biridir?
Bir iş yerini devreden kişi; devirden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, devir tarihinden itibaren kaç yıl sorumludur?
Aşağıdakilerden hangisi toplu iş hukukunun kapsadığı konulardan biri değildir?
4 yıldır çalışmakta olan bir işçinin yıllık ücretli izin süresi en az kaç gündür?
İşveren tarafından iş saatleri içinde işçiye verilen iş arama izin süresi günde en az kaç saattir?
Sendika ve konfederasyonların tüzel kişilik kazanabilmeleri için hazırladıkları tüzüklerini aşağıdakilerden hangisine vermeleri gerekir?
Bakanlar Kurulu teşmil kararı vermeden önce aşağıdakilerden hangisinin görüşünü ahr?
Aşağıdakilerden hangisi karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavtı milli güvenliği bozucu nitelikte olması sebebiyle erteleyebilir?
Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının Türkiye’de temsilcilik açabilmesi için aşağıdakilerden hangisinden izin alınması gerekir?
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre dış denetim yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
Toplu iş sözleşmelerinde yer alan; iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenleyen hükümlere ne ad verilir?
Malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması imkânı olmayan sigortalılara bazı şartları yerine getirmişlerse, kendileri için ödenen veya bildirilen primlerin toplu para olarak geri verilmesine ne ad verilir?
İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimseye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasından sağlanan yardımlar arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sosyal güvenlik teknikleri arasında yer almaz?
Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aşağıdaki organlarından hangisinin görevidir?
Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sigorta kolları arasında yer alır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın