İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Osmanlı İmparatorluğu'nda giderek artan işçi eylemlerini yasaklamak üzere 1909 yılında çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Bir iş yerini devreden kişi; devirden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, devir tarihinden itibaren kaç yıl sorumludur?
Aşağıdakilerden hangisi tek işçi ile tek işveren arasındaki ferden kurulan iş ilişkilerini konu alır?
İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime ne ad verilir?
I. İş yerinin çocuk emzirme alanı
II. İş yerinin dinlenme alanı
III. İş yerinin yemekhanesi

Yukarıdakilerden hangileri İş Kanunu’na göre iş yerinden sayılır?
Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş sözleşmesinden doğan borçları arasında yer almaz?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve -------- fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen, bu işçilerden birinin takım klavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye ne ad verilir?
B’ye ait iş yerinde çalışan A, askerlik ödevini yerine getirmek için işten ayrılmış, bu ödevi bitirdikten bir ay sonra B’ye ait iş yerinde yeniden çalışmak için başvurmuştur. B, işyerinde A’nın çalışması için boş yer bulunmasına rağmen, A’yı işe almamıştır.

Bu durumda B'nin A’ya ödemekle yükümlü olduğu tazminat, A’nın kaç aylık ücreti tutarındadır?
Çağrı üzerine çalışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Haciz konusu nafaka borcu olmamak kaydıyla, aylık ücreti 2.000 TL olan işçi A’nın ücretinin en çok kaç TL'si haczedilebilir?
İşçi A, çalıştığı iş yerinde dört saat fazla çalışma yapmış, fazla çalışmanın karşılığı olarak ücret almak yerine serbest zaman kullanmayı tercih etmiştir. Bu durumda işçi A, kaç saat serbest zaman kullanacaktır?
İşveren tarafından işçinin yaptığı işten duyulan memnuniyeti göstermek için veya yeni yıl, evlenme ve doğum gibi bazı özel nedenlerle verilen ek ödemeye ne ad verilir?
I. İşveren, tatil günlerinde telafi çalışması yaptırabilir.
II. İşveren, işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi halinde, iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.
III. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşuluyla günde üç saatten fazla olamaz.

Telafi çalışması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Fazla çalışmanın toplamı, yılda 270 saatten çok olamaz.
II. Fazla çalışma yapılabilmesi için işçinin onayının alınması gerekmektedir.
III. Fazla çalışma sürelerinin hesabında, yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler bir saat sayılır.

Normal fazla çalışma ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Geçersiz sebeple yapılan fesihte işçiye iş güvencesinin sağlanması için iş yerinde en az kaç işçinin çalışması gerekir?
350 işçinin çalıştığı bir iş yerinde en az kaç işçinin işine süreli fesih koşulları uyarınca ve bir ay içinde, aynı tarihte veya ayrı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır?
İşten ayrılan işçinin haklarının, işverende kalmadığı ve elde edildiği hususunun işçi tarafından tanındığını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
I. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi isteğiyle iş sözleşmesini sona erdirmesi
II. İşçinin başka bir iş bulması nedeniyle iş sözleşmesini süreli fesihle sona erdirmesi
III. Erkek işçinin muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesini sona erdirmesi

Yukarıdakilerden hangileri iş sözleşmesinin işçi tarafından bildirimli sona erdirilmesine rağmen, işçiye kıdem tazminatı hakkı kazandıran durumlar arasında yer alır?
Süreli fesih hakkının kötüye kullanıldığı hallerde işveren, işçiye bildirim sürelerine ilişkin ücretin kaç katı tutarında tazminat ödemek zorundadır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın