İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

350 işçinin çalıştığı bir iş yerinde en az kaç işçinin işine süreli fesih koşulları uyarınca ve bir ay içinde, aynı tarihte veya ayrı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır?
7 yıl kıdemi olan ve yeraltı işlerinde çalışan bir işçinin yıllık izin süresi en az kaç gündür?
İş Kanunu kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren yahut işyerini kapatan işveren; işyeri ve çalıştırdığı işçilere ait bilgileri ne kadar sürede Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne vermekle yükümlüdür?
İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime ne ad verilir?
Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işler için yapılan sözleşmeye---------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
I. İşçinin haklarının işverende kalmadığı ve elde edildiği hususunun işçi tarafından tanındığını gösteren bir belgedir.
II. Delil niteliği olmayan bir belgedir.
III. İbra yazılı şekilde yapılmalıdır.

İbraname ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından biri değildir?
I. Ölüm
II. Tarafların uzlaşması
III. Süreli fesih

Yukarıdakilerden hangileri iş sözleşmesini sona erdiren genel sebepler arasında yer alır?
Aynı meslek ve sanatı sürdürenlerin, birbirine yakın bir ortamda toplanarak oluşturdukları örgütlere ne ad verilir?
Parça sayısı, uzunluk, ağırlık ve büyüklük gibi birimler esas alınarak işçinin alacağı ücretin belirlendiği ücret türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sendikaların isteğe bağlı organlarından biridir?
I. Borç doğuran hükümler toplu iş sözleşmelerinin zorunlu hükümleridir.
II. Taraflar, borç doğuran hükümler ile üyelerini borç altına sokabilirler.
III. Borç doğuran hükümler sadece taraf işçi sendikası ile taraf işveren ya da işveren sendikasını bağlar.

Toplu iş sözleşmelerinin borç doğuran hükümleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Sendika ve konfederasyonların mahkeme kararıyla kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yüksek Hakem Kurulu üyeleri, yeniden seçilmeleri mümkün olmak üzere, kaç yıl için seçilir?
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan; son üç yıl içinde 1080 gün sigortalı çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere kaç gün süre boyunca işsizlik ödeneği verilir?
Teşmil kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
Devletçe bakılma tekniğinin finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
Kurumun dava ve icra takipleri için vekalet akdi yoluyla avukat çalıştırılmasına karar verme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aşağıdaki organlarından hangisinin görevidir?
I. Kısa vadeli sigorta kollarından yararlanabilmek için kısa süreli prim ödemek yeterlidir.
II. Kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümler 4/1 -c bendi kapsamında düzenleme altına alınan kamu çalışanlarına uygulanmaz.
III. Kısa vadeli sigorta kollarından parasal yardımın yanısıra sağlık hizmeti de verilmektedir.

Kısa vadeli sigorta türleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın