İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

İş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan sebeplerle derhal feshinde, fesih hakkını kullanma süresi, söz konusu davranışı karşı tarafın öğrendiği günden itibaren kaç iş günü ile sınırlandırılmıştır?
İşverenin ücret ödeme borcuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
7 yıl kıdemi olan ve yeraltı işlerinde çalışan bir işçinin yıllık izin süresi en az kaç gündür?
İş Kanunu kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren yahut işyerini kapatan işveren; işyeri ve çalıştırdığı işçilere ait bilgileri ne kadar sürede Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne vermekle yükümlüdür?
Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Borç doğuran hükümler toplu iş sözleşmelerinin zorunlu hükümleridir. II. Taraflar, borç doğuran hükümler ile üyelerini borç altına sokabilirler. III. Borç doğuran hükümler sadece taraf işçi sendikası ile taraf işveren ya da işveren sendikasını bağlar. Toplu iş sözleşmelerinin borç doğuran hükümleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Sendika üyeliğinden çıkarılma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sendika ve konfederasyonların mahkeme kararıyla kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sendikaların isteğe bağlı organlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi sendikalar için amaca yönelik yasaklar arasında yer alır?
Çerçeve sözleşme en az ne kadar süre için yapılır?
Kanuni grev ve lokavt uygulamasının hüküm ve sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Özel sigorta
II. Sosyal sigorta
III. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler
IV. Devletçe bakılma

Yukarıdakilerden hangileri modern sosyal güvenlik teknikleri arasında yer alır?
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun organları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Devlet, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ay itibariyle tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin ne kadarı oranında kuruma katkı yapar?
4/1-b sigortalılarından çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaçını kaybedenler malul sayılırlar?
Dünyadaki sosyal güvenlik sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sigorta kolları arasında yer alır?
Malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması imkânı olmayan sigortalılara bazı şartları yerine getirmişlerse, kendileri için ödenen veya bildirilen primlerin toplu para olarak geri verilmesine ne ad verilir?
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan; son üç yıl içinde 1080 gün sigortalı çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere kaç gün süre boyunca işsizlik ödeneği verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın