İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanına giren kişilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ereğli Kömür Havzası'nda çalışan işçilerin verimliliğini artırmak için 1865 yılında çıkarılan yazılı hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki iş hukuku kaynaklarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
I. İş hukukun kapsamına yalnız bağımsız çalışanlar girmektedir.
II. Bireysel iş hukuku, tek işçi ile tek işveren arasında ferden kurulan iş ilişkilerini konu alır.
III. Devlet, işçi ve işveren yanında üçüncü bir taraf olarak yer alır.
IV. İşçi ve işveren örgütleri toplu iş hukukunun konusuna girer.

İş hukuku ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
İş yerinin devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. İşverenin, iş sözleşmesi ile taahhüt ettiği en önemli borcudur.
II. Ücretin iş sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmaması, sözleşmenin ücret karşılığı olmadığı sonucunu doğurur.
III. Ücret, nakit olarak üçüncü kişiler tarafından ödenemez.
IV. Hatır için ya da ahlaki amaçla ücretsiz yapılan çalışmalar iş sözleşmesi oluşumuna yol açmaz.

Ücret ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işler için yapılan sözleşmeye ------------ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
I. Bildirimli fesih yapılabilir.
II. Süresi bir yıl veya bir yılı aşan belirli süreli sözleşmeler yazılı yapılmalıdır.
III. Sürenin dolması ile kendiliğinden sona erer.
IV. Esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste yapılamaz.

Belirli süreli iş sözleşmesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından biri değildir?
Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde kaç çalışan temsilcisi görevlendirilir?
600 işçinin çalıştığı özel sektöre ait iş yerinde kaç tane engelli işçi çalıştırılması gerekir?
Denkleştirme süresi, uzatmalar hariç olmak üzere ne kadardır?
Kadın işçiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Gece çalışması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?
I. İşçinin ölümü iş sözleşmesini kendiliğinden sona erdirir.
II. İş Kanunu'nda iş sözleşmesinin feshine ilişkin sonuçlar ikale bakımından da uygulanır.
III. Belirli süreli iş sözleşmeleri, ilke olarak saptanan sürenin bitimi ile son bulur.
IV. İş sözleşmesi, tarafların anlaşması ile sona erdirilebilir.

İş sözleşmesinin genel sebeplerle sona ermesiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi geçerli sebebe bağlı olarak iş sözleşmesinin süreli feshinde işçinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin iptalini doğuran nedenlerden biridir?
Çalışma belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I. İşçinin haklarının işverende kalmadığı ve elde edildiği hususunun işçi tarafından tanındığını gösteren bir belgedir.
II. Delil niteliği olmayan bir belgedir.
III. İbra yazılı şekilde yapılmalıdır.

İbraname ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın