Makro İktisat Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

1936 yılında yayımlanan “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Keynesyen iktisadın ortaya çıkmasında etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Keynesyen model ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sermaye hasıla katsayısı, v*=6 iken, ve toplam talepte 20 birimlik artış olduğunda, talebi karşılayabilmek için kaç birim ek sermayeye ihtiyaç vardır?
Nominal gelir (GSYİH) başlangıçta 250 milyar, para arzı 50 milyar ise paranın dolaşım hızı kaçtır?
IS eğrisi aşağıdaki piyasalardan hangisinin dengede olduğu gelir ve faiz oranı bileşimini gösterir?
Para piyasasının dengede olduğu gelir ve faiz oranı bileşimlerinin geometrik yerini gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Ödemeler bilançosundaki hesaplara ilişkin genel dengenin sağlandığını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Para talebinin faize duyarlılığı büyüdükçe LM eğrisinin eğimi nasıl değişir?
İşçilerin yanlış algılama modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Geleceğe ilişkin beklentilerin olumsuz olması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlar?
Lucas’ın eksik bilgi modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
jş arayan bir kişinin optimal iş arama süresi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Aşağıdakilerden hangisi beklentilerle geliştirilmiş kısa dönem Philips eğrisinin konumu belirler?
Aşağıdakilerden hangisi iş arayan bir kişinin, iş arama süreci uzadıkça rezervasyon ücretinin azalmasının nedenlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide "maliyet itişli enflasyon”un nedenleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi konjonktür kavramının tanımı içerisinde bulunan unsurlardan biri değildir?
Ekonomiyi etkileyen şokların hem arz hem de talep yönlü olduğunu, toplam arz eğrisinin de pozitif eğimli olduğunu iddia eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Firmaların piyasa ücret düzeyinin üzerinde bir ücret ödeyerek işten ayrılma oranlarını ve eğitme maliyetlerini azaltacağını iddia eden model aşağıdakilerden hangisidir?
Eksik bilgi teorisine göre konjonktürel dalgalanmaların uyarım mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın