Makro İktisat Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Bir yıl önce 1.2 Türk Lirası olan $ bir yıl sonra 1.44 Türk Lirası olmuştur. Buna göre nominal kurdaki değişme yüzde kaçtır?
Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine ne ad verilir?
Yıllık % 3.5 büyüme oranında büyüyen bir ekonominin reel GSYİH iki katına çıkması için gereken süre kaç yıldır?
Monetarizm (parasalcılık) olarak bilinen ve Keynesyenciliğin antitezi bir doktrini ortaya koyan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
GSYIH’ya net dış alem faktör gelirlerinin eklenmesi ile elde edilen gelire ne ad verilir?
Gelişmiş ülkelerde başlayıp gelişmekte olan ülkelere de yayılan büyük buhranın en büyük maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Otonom harcamalardaki bir birim artışın denge gelir düzeyinde yol açtığı artışa ne ad verilir?
Toplam harcamalarla toplam gelirin ex-ante eşitliğini ifade eden denge aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisadın varsayımlarından biridir?
J. M. Keynes’in bir anlamda klasik iktisadı tersine çeviren çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
Gelirdeki bir birimlik artışın tüketime giden kısmını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Zamanlararası Optimizasyon modeli ile Keynesyen tüketim modeli arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
Toplam gelirin tüketime harcanan oranını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Zamanlararası Optimizasyon modelini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Gelirin tüketilmeyen kısmı olarak tanımlanan tasarruf ile harcanabilir gelir arasındaki ilişkiye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden biridir?
Ekonomideki aktörlerin ellerinde tutmak istedikleri toplam para miktarına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi paranın dört işlevinden biridir?
Yalnızca devletin para olduğunu belirten ibaresine dayanan kağıt paralara ne ad verilir?
Halkın (ticari bankalar dışındaki firmalar ile hanehalkları) ellerinde tuttukları madeni ve kağıt paralar aşağıdaki para tanımlarından hangisini ifade eder?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın