Makro İktisat Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Bir yıl önce 1.2 Türk Lirası olan $ bir yıl sonra 1.44 Türk Lirası olmuştur. Buna göre nominal kurdaki değişme yüzde kaçtır?
Monetarizm (parasalcılık) olarak bilinen ve Keynesyenciliğin antitezi bir doktrini ortaya koyan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
Yıllık % 5 büyüme oranında büyüyen bir ekonominin reel GSYİH iki katına çıkması için gereken süre kaç yıldır?
Beklentilerin geçmişteki tecrübelere dayanarak oluşturulduğunu kabul eden varsayım aşağıdakilerden hangisidir?
Diğer endeksler için haberci niteliği olan fiyat endeksi aşağıdakilerden hangisidir?
Otonom harcamalardaki bir birim artışın denge gelir düzeyinde yol açtığı artışa ne ad verilir?
Klasiklere göre piyasadaki para miktarı arttığında toplam talepte nasıl bir değişim gözlenir?
Klasik iktisadi düşüncenin görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Reel değişkenlerin para arzından bağımsız olarak belirlenmesine ne ad verilir?
J. M. Keynes’in bir anlamda klasik iktisadı tersine çeviren çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
Sermaye hasıla katsayısı, v*=3 iken, ve toplam talepte 10 birimlik azalış olması durumunda yatırımlarda meydana gelecek değişim aşağıdakilerden hangisidir?
Cari piyasa koşullarında kredi talebinin kredi arzını aşması olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Kısa ve uzun dönem tüketim fonksiyonlarını bağdaştırmaya çalışan ve hanehalklarının tüketim davranışlarına ilişkin gözlemlerden yola çıkılarak geliştirilen hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
Gelirdeki bir birimlik artışın tüketime giden kısmını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi bir dönemde yapılan toplam yatırımları gösterir?
Bizatihi değeri olan paralara ne ad verilir?
Paranın tek varlık nedeninin onu insanların kabul etmesi olduğunu öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomideki aktörlerin ellerinde tutmak istedikleri toplam para miktarına ne ad verilir?
Milli paranın her türlü işlevinin yabancı paralara devredilmesine kadar geniş bir içeriği olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
İtibari para ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın