Makro İktisat Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine ne ad verilir?
Fiyat düzeyi, ulusal çıktı düzeyi, gelir, istihdam, tüketim, tasarruf ve yatırım gibi temel makroekonomik değişkenleri açıklamada ilk sistematik girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Ölçeğe göre azalan getiri durumunda marjinal q ve ortalama q arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Para miktarının ölçülmesinde kullanılan iki temel yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden biridir?
Çoğaltan küçüldükçe IS eğrisinin eğimi nasıl değişir?
Esnek döviz kurları ve tam sermaye hareketliliği altında, mali genişleme aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Daraltıcı maliye politikalarından olan transfer harcamalarındaki azalma IS eğrisini ne yönde ve nasıl kaydırır?
Klasik durum toplam arz eğrisinin varlığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi toplam arz ve toplam talep eğrilerinde meydana gelen bir değişmenin etkisini göstermektedir?
Keynesyen durum toplam arz eğrisinin varlığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Verginin tahakkuku ile tahsili arasındaki zaman farkı nedeniyle enflasyonun toplanacak verginin reel değerini düşürme olgusuna ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide maliyet itişli enflasyon’un nedenleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi işgücüne dahil olmayanlar arasında yer almaz?
Beklentilerle geliştirilmiş Philips eğrisi’nin elde edilişinde kullanılan hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
Eksik bilgi teorisine göre konjonktürel dalgalanmaların uyarım mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
Durgunluk dönemlerinde hasıla ve istihdamın, teknoloji eskidiği ve bozulduğu için azaldığını savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Bir konjonktür hareketinin standart yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Reel Konjonktür Teorisi (RBC) ile ilgili öne sürülen önermelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi yeni keynesci iktisatçılara göre nominal ücretlerle fiyatların katı olmasının nedenlerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın