Makro İktisat Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Büyük Buhran'ı açıklayan ve devletin belli politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebileceğini iddia eden yeni bir teorik çerçeve ortaya koyarak modern makroekonominin öncülüğünü yapan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
Enflasyon hesaplama yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yüksek oranlı işsizlik (durgunluk) ile enflasyonun bir arada bulunduğu duruma ne ad verilir?
Bir yıl önce 2.2 Türk Lirası olan Avro bir yıl sonra 2.42 Türk Lirası olmuştur. Buna göre nominal kurdaki değişme yüzde kaçtır?
18. yüzyılda (1752) makroekonomi alanındaki ilk eser denilebilecek "Ticaret Dengesi Üzerine" adlı çalışmanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Yıllık % 3.5 büyüme oranında büyüyen bir ekonominin reel GSYİH iki katına çıkması için gereken süre kaç yıldır?
Her arzın kendi talebini yaratacağına inanan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Keynesyen model ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Keynesyen iktisadın ortaya çıkmasında etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisadın varsayımlarından biridir?
Paranın Miktar Teorisi yaklaşımını geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi doğrusal olmayan tüketim fonksiyonunun temel özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi net yatırımı ifade eder?
Kısa ve uzun dönem tüketim fonksiyonlarını bağdaştırmaya çalışan ve hanehalklarının tüketim davranışlarına ilişkin gözlemlerden yola çıkılarak geliştirilen hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
Para miktarının ölçülmesinde kullanılan likidite yaklaşımında paranın hangi işlevine önem verilir?
Bankalarda vadesiz mevduata yatan 200 Türk Lirası geri dönüş oranı %100 ve zorunlu rezerv oranı %7 olduğu durumda yaratacağı kaydi para miktarı kaç Türk Lirasıdır?
Toplam gelirin tüketime harcanan oranını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Paranın farklı yerlerdeki alışverişlerde kolaylıkla transfer edilebilmesi paranın aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
Banknot olarak adlandırılan ve bankalarca ihraç edilen kağıtları elinde bulundurana, kağıdı çıkaran bankalar, üzerinde yazan miktarda altın ve gümüşü ödemeyi taahhüt ettikleri para aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin yaptığı M3 para arzı tanımı içerisinde yer alan değişkenlerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın