Makro İktisat Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

GSYİH’ya net dış alem faktör gelirlerinin eklenmesi ile elde edilen gelire ne ad verilir?
1936 yılında yayımlanan “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Yıllık % 7 oranında büyüyen bir ekonominin reel GSYİH’nın iki katına çıkması için gereken süre kaç yıldır?
Klasik iktisadın tam istihdam varsayımının temelini oluşturan ve “Her arz, kendi talebini yaratır” biçiminde ifade edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?
Toplam harcamalarla toplam gelirin ex-ante eşitliğini ifade eden denge aşağıdakilerden hangisidir?
Reaganomics olarak da adlandırılan arz yönlü ekonomi taraftarları piyasadaki özendiriciler üzerindeki etkisine büyük önem verdikleri unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Emek talebinin türetildiği fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
Piyasaların temizlenmesi varsayımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Paranın Miktar Teorisi yaklaşımını geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
İlave emeğin hasılaya katkısına ne ad verilir?
Tüketim harcamalarının bireylerin elde etmeyi umdukları uzun dönem ortalama veya sürekli gelire bağlı olduğunu ifade eden hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
Nominal gelir (GSYİH) başlangıçta 250 milyar TL’sı, para arzı 50 milyar TL ise paranın dolaşım hızı kaçtır?
Net yatırım düzeyinin hasıladaki beklenen değişmelerle ilişkili olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bankaların mevduatlarının belli bir oranını Merkez Bankası nezdinde bulundurma zorunluluğuna ne ad verilir?
Sermaye hasıla katsayısı, v*=6 iken, ve toplam talepte 20 birimlik artış olduğunda, talebi karşılayabilmek için kaç birim ek sermayeye ihtiyaç vardır?
Milli paranın her türlü işlevinin yabancı paralara devredilmesine kadar geniş bir içeriği olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden biridir?
Merkez Bankası'nın bankalara açmış olduğu kredilere uyguladığı faiz oranına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi net yatırımı ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi cari piyasa koşullarında kredi talebinin kredi arzını aşması olarak ifade eden kavramdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın