Yönetim ve Organizasyon Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Planlamada öngörülen işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak biçimde insanların, araç gerecin ve diğer işletme olanaklarının bulunması, etkin bir çalışmayı gerçekleştirecek biçimde düzenlenmesi, yapılacak işlerin gruplandırılıp belirli bölümlere bağlanmasıyla, yetki ve sorumlulukların belirlenmesine ne ad verilir?
Hedefleri koymayı ve prosedürleri, kuralları, takvimleri ve bütçeleri geliştirmeyi kapsayan planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir denetim sisteminin özellikleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir yöneltme sisteminin oluşturulması için gereken koşullardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ürün temeline göre bölümlere ayırmanın temel faydalarından biri değildir?
I. Müşteri odaklı olma
II. Çeşitli pazarların ihtiyaçlarına etkin cevap verecek sistem geliştirmiş olma
III. Uzmanlığa önem vererek kârlılığı artırma

Yukarıdakilerden hangileri müşteri temeline dayanan örgütlenmenin faydaları arasında yer alır?
Benzeşim gücünün diğer bir ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yetki kavramının temel özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi liderlik teorilerinin ortaya çıkış amaçlarından biri değildir?
Hersey-Blanchard’ın durumsal liderlik teorisine göre düşük iş - yüksek ilişkiye yönelik lider türü aşağıdakilerden hangisidir?
Örgütte değişen çevre koşullarının gereklerine uygun bir dönüşüm süreci başlatarak yapıyı harekete geçiren, saygınlık, güven ve cesaret uyandıran özelliklerle izleyicilerin inanç, tutum ve değerlerini etkileyerek, örgütün misyon ve amaçlarına ulaşmasını sağlayan liderlik modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi güdülemenin çalışanlara ve işletmeye sağladığı yararlar arasında yer almaz?
Olaylara, kişilere ve kişiliklere göre değişkenlik gösterdiği için oldukça karmaşık olan güdüleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
Uzlaşma yöntemi ile çatışmanın önlenmesi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışmaya ilişkin geleneksel yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?
Karşılıklı görüşmek suretiyle konuların daha iyi bir çözüme kavuşturulacağı düşüncesine dayanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Bir işletmenin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farka ne ad verilir?
İşletmenin performansını sadece ekonomik olarak değil, sosyal ve çevresel etkileriyle birlikte değerlendiren yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletme yönetiminin belirlediği temel yetenek alanlarının dışında kalan işlerin başka işletmelerden edinilmesine ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın