Yönetim ve Organizasyon Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi üst düzey yöneticilerin yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir?
Bankada yer alan şefler, fabrikada yer alan ustabaşılar, büro yöneticileri aşağıdaki yönetici sınıflamalarından hangisine örnektir?
Planlama ve örgütlemede karar verilen örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için bütün örgütün o amaçların gerçekleştirilmesi için yönlendirilmesine ne ad verilir?
Müşteriye göre bölümlendirme yapabilmek için gerekli ön koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Amaçlara uygun olarak işlerin gruplandırılması, bölümlerin kurulması, emir-komuta ve sorumlulukların belirlenmesi yoluyla işletme yapısının kurulmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi uzmanlaşmış işleri, geleneksel işletme fonksiyonlarına göre gruplandıran örgütsel yapıyı ifade eder?
Sistemde ekonomiklik, makinelerden uzun süre faydalanma, işlerde standartlaşma ve maliyet düşüşlerini hedef alan bölümlere ayırma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi müşteri temeline göre bölümlere ayırmanın temel yararlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi yetki kavramının temel özelliklerinden biri değildir?
Kişiye danışmanlık yapma hakkı veren yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Fred Fiedler’in etkin liderlik modelinde göz önünde bulundurulan durumsal değişkenlerden biri değildir?
Yol amaç teorisine göre ortaya çıkan ve amaçlara ulaşmada astlardan yüksek performans bekleyen lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Blake Mouton’un araştırmaları sonucu ortaya çıkan lider tiplerinden biri değildir?
İşgörenlerin çalışırken işlerine çok fazla müdahale edilmemesi, psikolojik olarak kendini özgür hissetmesi işgörenleri güdülemede kullanılan psiko-sosyal araçlardan hangisinin kapsamında yer alır?
Güdü (motive) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi çatışmada davranışsal yaklaşımın özelliklerinden biridir?
İşletmelerde çalışanlar arasında ortaya çıkan küçük veya büyük çaptaki anlaşmazlıklara ne ad verilir?
Bir işletmenin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farka ne ad verilir?
Öğrenen organizasyon kavramını ilk kullanan araştırmacı kimdir?
Çevresel değişimlere en kısa sürede tepki veren organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın