Yönetim ve Organizasyon Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Planlama ve örgütlemede karar verilen örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için bütün örgütün o amaçların gerçekleştirilmesi için yönlendirilmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi üst düzey yöneticilerin yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir?
Örgütte çalışanların, örgütte istenen sonuçlara ulaşılması için gerekli davranışları göstermeleri yönetimin aşağıdaki amaçlarından hangisini oluşturur?
Bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştıran kişiye ne ad verilir?
İşletmede gerçekleştirilen faaliyetlerin amaçlara ve planlamalara uygun olup olmadığının ölçülmesi ve gerekli düzeltici eylemlerin yapılmasına ne ad verilir?
Amaçlara uygun olarak işlerin gruplandırılması, bölümlerin kurulması, emir-komuta ve sorumlulukların belirlenmesi yoluyla işletme yapısının kurulmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonları arasında yer almaz?
Müşteriye göre bölümlendirme yapabilmek için gerekli ön koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Bir kimya işletmesinde deterjan, boya ve tutkal bölümleri varsa kullanılan bölümlendirme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Plan ile karar arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
Bir örgüt içindeki rolleri, sorumlulukları ve ilişkileri resmi düzen içinde uygulayacak güçlü araç aşağıdakilerden hangisidir?
İnsan kaynağının önemli yer tuttuğu, çok az beceri isteyen ve görevin yerine getirilmesinin insan gücüne bağlı olduğu işlerde kullanılan bölümlere ayırma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Fonksiyonel açıdan ilgili ve aynı amaca yönelmiş kısımların bir bölümde toplanmasını sağlayan örgütlerde bölümlere ayırma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Bir örgütteki tüm faaliyetlerin grup veya bölüm içinde yapılmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi bölge temeline göre bölümlere ayırmanın sakıncalarından biri değildir?
Bir işletmede çalışanların farklı düzeylerde yetki sahibi olmasını sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Zorlayıcı güç kavramının diğer bir ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi biçimsel organizasyon ilişkilerine göre yetki türlerinden biridir?
Yetki devri sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Bir işi yapma zorunluluğuna ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın